logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      minus Publiczne Przedszkole nr 3
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Tryb Działania
         minus Archiwa danych
         plus Ogłoszenia
         minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
         plus Regulaminy
         plus Zarządzenia
         minus Zamówienia publiczne
         minus Sprawozdawczość
         minus Redakcja
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Organy Przedszkola

 

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców.

 

 1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności:
 1. kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego  zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi Przedszkola,  w tym:
 1. organizowanie  indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;            
 2. udzielanie zezwolenia na spełnianie  rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;
 1. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz  Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 2. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola;
 3. organizowanie administracyjnej, w tym finansowe i gospodarczej obsługi Przedszkola;
 4. współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;
 5. organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;
 6. dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia  wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 44 ust.1 niniejszego Statutu;
 7. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola;
 9. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 10. dokonywanie oceny pracy nauczyciela;
 11. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 12. stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 13. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor Przedszkola:
 1. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;
 2. współpracuje z pielęgniarką , lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą  w tym udostępnia imię ,nazwisko i PESEL dziecka, celem właściwej realizacji tej opieki.
 3. stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;
 4. inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
 5. przedstawia Padzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
 6. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 1. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez dyrektora. 

 

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 2. podejmowanie uchwał  w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu;
 4. przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu;
 5. wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;
 6. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
 7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków Przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny),
 2. projekt planu finansowego Przedszkola;
 3. wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;
 5. dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 2. Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.
 3. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

 

Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz stanowisk przez Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
 2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
 3. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.

 

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem;
 2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.
 2. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
 3. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa preliminarz wydatków.
 4. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 5. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań Przedszkola.
 6. Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:
 7. zasady pozytywnej motywacji;
 8. zasady partnerstwa;
 9. zasady wielostronnego przepływu informacji;
 10. zasady aktywnej i systematycznej współpracy;
 11. zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
 1. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola.
 2. Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:
 1. zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola poprzez:
 1. udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
 2. organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola;
 3. możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola;
 4. rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
 1. opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;
 2. bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:
 1. uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;
 2. kontakty indywidualne przewodniczących organów.
 1. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:

 1. dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu;
 2. komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istota sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;
 3. rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu;
 4. w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu. 

 

 

Ilość odwiedzin: 14757
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Publiczne Przedszkole nr 3 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Palow
Osoba, która wprowadzała dane: Bogumiła Lewczuk
Data wytworzenia informacji: 2005-02-08 12:52:49
Data udostępnienia informacji: 2005-02-08 12:52:49
Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-04 13:20:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner