logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      minus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Archiwa danych
         minus Załatwianie spraw
         minus Pozostałe informacje
         minus Redakcja
         minus Statut szkoły
         minus Zarządzenia
         plus Sprawozdania finansowe
         minus Zamówienia publiczne
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

 Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

1. Dyrektor - mgr Julian Koziobrodzki
Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm), oraz statut szkoły.
Kompetencje Dyrektora Szkoły:

 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczo-wychowawczą szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. dysponowanie środkami finansowymi szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
 4. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 5. realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 6. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 7. przyznawanie nagród dyrektora, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz zwiększanie wynagrodzenia zasadniczego,
 8. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
 9. podejmowanie, na wniosek rodziców, decyzji o wcześniejszym przyjęciu do szkoły dziecka 6 - letniego, po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo - zawodowej lub psychologiczno - pedagogicznej,
 10. podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia (nie dłużej niż o 1 ro
 11. rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo - zawodowej lub psychologiczno - pedagogicznej,
 12. udzielanie zezwoleń na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą ,
 13. sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkolnym,
 14. powierzanie funkcji wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych w szkole (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej),
 15. przewodzenie radzie pedagogicznej,
 16. wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadomienie o tym organu prowadzącego szkołę,
 17. organizowanie powołania (powstawani
 18. rady szkoły pierwszej kadencji (na wniosek 2 właściwych podmiotów),
 19. ustalanie oceny pracy nauczycieli,
 20. kierowanie nauczycieli na badania przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia,
 21. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

2. Rada Pedagogiczna
Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty ((t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut szkoły.
Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 • zatwierdzanie planów pracy szkoły, programu wychowawczego i profilaktyki po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu szkolnego,
 • ustalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i promowania uczniów,
 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 • uchwalanie statutu szkoły,
 • opiniowanie planu finansowego szkoły,
 • opiniowanie projektu oceny pracy dyrektora szkoły,
 • opiniowanie organizacji pracy szkoły lub placówki, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
 • opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • opiniowanie propozycji dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

3. Rada Rodziców - organ społeczny
Kompetencje określa art.54 ustawy o systemie oświaty oraz statut szkoły.

Kompetencje rady rodziców są głównie opiniodawcze i wnioskodawcze, tzn., że rada rodziców może występować do dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 

 
Do szczególnych kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.4. Samorząd Uczniowski
Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty oraz statut szkoły.

Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:

 1. prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowywaniu.
 3. prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem ,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Pruban
Osoba, która odpowiada za treść: Julian Koziobrodzki
Osoba, która wprowadzała dane: Julian Koziobrodzki
Data wytworzenia informacji: 2005-02-14 10:16:08
Data udostępnienia informacji: 2005-02-14 10:16:08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-06 21:19:37

Wersja do wydruku...

corner   corner