logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      minus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Archiwa danych
         minus Załatwianie spraw
         minus Pozostałe informacje
         minus Redakcja
         minus Statut szkoły
         minus Zarządzenia
         plus Sprawozdania finansowe
         minus Zamówienia publiczne
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

PODSTAWA PRAWNA:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych
 • Statut Szkoły
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
 • Księgi inwentarzowe.
 • Rejestr pracowników.
 • Ewidencja akt osobowych pracowników.
 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 • Ewidencja zastępstw.
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 • Księga uczniów.
 • Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców, WDN
 • Księga druków ścisłego zarachowania.
 • Ewidencja dokumentacji szkolnej.
 • Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych.
 • Rejestr korespondencji.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
 • Archiwum dokumentacji szkoły.
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
 • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (korespondencję można kierować również drogą elektroniczną).
 • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
 • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Godziny urzędowania sekretariatu: 7:30 - 15:30
Dokumentacja klasowa
 • Dziennik lekcyjny
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy
 • Zeszyt uwag
 • Protokoły z zebrań klasowych
Nauczyciel powinien umożliwić rodzicom wgląd do ww. dokumentów z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Wychowawca powinien umożliwić wgląd rodzicom do dokumentów szkolnych dostępnych w bibliotece szkolnej:
 • Statut Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Podstawy Programowe
 • Protokoły Rady Rodziców /w sekretariacie szkoły/
Wydawanie zaświadczeń i duplikatów
Szkoła wydaje świadectwa, dyplomy, suplementy, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, powołanym na wstępie.
Ponadto szkoła, na wniosek ucznia lub absolwenta, może wydać zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania.

Nazwa dokumentu: Archiwa danych
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Julian Koziobrodzki
Osoba, która odpowiada za treść: Julian Koziobrodzki
Osoba, która wprowadzała dane: Julian Koziobrodzki
Data wytworzenia informacji: 2005-02-14 10:38:45
Data udostępnienia informacji: 2005-02-14 10:38:45
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-06 20:46:55

Wersja do wydruku...

corner   corner