logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   minus Straż Miejska
      minus Dane podstawowe
      minus Status prawny
      minus Zadania Straży Miejskiej
      minus Obowiązki strażników miejskich
      plus Podstawy prawne
      minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         plus Oferty pracy
         plus Wyniki konkursów
         minus Kwestionariusz osobowy
      plus Ochrona Danych Osobowych
      minus Sprawozdania finansowe SM 2022r.
      minus Zapytania ofertowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Spis dokumentów:
1. Oferty pracy
2. Wyniki konkursów
3. Kwestionariusz osobowy

KOMENDANT

STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 

1. Nazwa i adres jednostki:

Straż Miejska w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 29, 59-920 Bogatynia

tel. 75 77 32 408

e-mail: strazmbogatynia@post.pl


 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

          Komendant Straży Miejskiej w Bogatyni ogłasza nabór kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Straży Miejskiej w Bogatyni.

       3. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305)

1)     posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)     brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)     przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)     znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

6)     na dzień złożenia wniosku nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz.289);

7)     kandydat winien spełniać jeden z poniższych warunków:
a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył  średnią,  policealną  lub  pomaturalną  szkołę ekonomiczną i  posiada  co  najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do  usługowego prowadzenia  ksiąg  rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

     4. Wymagania dodatkowe:

1)     Doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w kierowaniu zespołem i delegowaniu zadań. Preferowane doświadczenie pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku głównego księgowego, 6 letnie doświadczenie pracy w księgowości budżetowej w jednostkach samorządowych.

2)     Znajomość:

 • Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.217)

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305)

 • Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.289)

 • Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1128)

 • Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.423)

 • Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1133)

 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1320 ze zm.)

 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.530) i przepisów wykonawczych

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1763)

 • Rozporządzenia z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakazów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz.U. z 2017r. poz.1911)

 • Rozporządzenia z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.513)

 • Rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2022r.  w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022r. poz.144)

3)     Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE), znajomość systemu komputerowego VULCAN

4)     Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych:
odporność na stres, dynamizm w działaniu, odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa, dokładność, rzetelność, sumienność, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania. 

    5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    1) Zapewnienie prawidlowej realizacji planu finansowego Straży Miejskiej w Bogatyni poprzez nadzorowanie i koordynację wykonania określonych w nim zadań finansowych.

     2) Opracowanie projektu planu finansowego Straży oraz projektów zmian.

     3) Sporządzanie okresowych analiz oraz zbiorczych sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz przedkładanie Komendantowi stosownych wniosków z nich wynikających.

     4) Prowadzenie rachunkowości Straży zgodnie z obowiązujacymi przepisami i zasadami.

     5) Prowadzenie gospodarki finansowej Straży zgodnie z obowiązującymi zasadami.

     6) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskiem ds. kadrowo-księgowych.

     7) Bieżące instruowanie pracowników w zakresie wymogów finansowo - księgowych.

     8) Współpraca z Wydziałem Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

     9) Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości.

     10) Sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie operacji kasowych.

   6. Informacja o warunkach pracy:

     1) niepełny wymiar czasu pracy,

     2) zawarcie umowy o pracę,

     3) miejsce pracy: Straż Miejska w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 29, 59 - 920 Bogatynia.

  7. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy ze zdjęciem,

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz personalny kandydata,

 • oświadczenie kandydata o następującej treści:  "Oświadczam, że nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe",

 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie, oryginały do wglądu),

 • podpisana własnoręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Straż Miejska w Bogatyni, siedziba: ul. Daszyńskiego 29, 59-920 Bogatynia, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Główny Ksiegowy.

   8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W październiku 2022r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Bogatyni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze Główny Księgowy.  

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Dokumenty uczestnika naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego” w Sekretariacie Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29,  w terminie od 3 grudnia 2022r. do 13 grudnia 2022r., do godz. 15.00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni.

Oferty niekompletne, niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, a także dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Straży Miejskiej w Bogatyni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Bogatynia http://gmina.bogatynia.sisco.info

UWAGA!

Straż Miejska w Bogatyni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia telefonicznie lub drogą elektroniczną tylko te osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.


 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)

 

Ilość odwiedzin: 8879
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Skrócony opis: KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGATYNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podmiot udostępniający: Straż Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Piątek
Osoba, która odpowiada za treść: Damian Czech
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Czech
Data wytworzenia informacji: 2022-12-03 08:26:00
Data udostępnienia informacji: 2022-12-03 08:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-03 11:25:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner