logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      minus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
         minus Status prawny
         minus Statut szkoły
         minus Struktura organizacyjna
         minus Przedmiot działania i kompetencje
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek szkoły
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona Danych Osobowych
         minus Sprawozdania/raporty
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Zarządzenia
         minus Archiwa danych
         plus Tablica ogłoszeń
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


  1. Cele i zadania szkoły

Zadania szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 2. Celami i zadaniami Szkoły są:
  1. zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania;
  2. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone
   w odrębnych przepisach;
  3. realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego;
  4. realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
  5. umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia;
  6. kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia;
  7. wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału
   i możliwości rozwojowych, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności;
  8. umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej;
  9. zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej;
  10. wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

 

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb m.in. poprzez organizowanie zajęć świetlicowych, pomoc pedagoga i pomoc medyczną.
 2. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych m.in. przez organizowanie indywidualnego programu   lub toku nauczania, zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwianie uczniom udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
 3. Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, a także uczniów mających trudności z nauką, posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej m.in. poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnego nauczania oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów.
 4. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych Szkoły.
 5. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole oraz zasady współdziałania Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom określają odrębne przepisy.

 

 

Organy szkoły

1. Dyrektor Szkoły;

2. Rada Pedagogiczna;

3. Rada Rodziców;

4. Samorząd Uczniowski.

 

Pracownicy funkcyjni:

1. Dyrektor szkoły.

2. Wicedyrektor.

3. Główna księgowa.

Załączniki do pobrania: 2020-10-07 09:19:37 - Dyrektor szkoły (18.39 kB)
2020-10-07 12:01:25 - Rada Pedagogiczna (17.61 kB)
2020-10-07 12:01:43 - Rada Rodziców (17.91 kB)
2020-10-07 12:02:08 - Samorząd Uczniowski (16.05 kB)

Ilość odwiedzin: 8184
Nazwa dokumentu: Przedmiot działania i kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Jarosz
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Jarosz
Osoba, która wprowadzała dane: Mariusz Michniewicz
Data wytworzenia informacji: 2020-10-07 09:09:10
Data udostępnienia informacji: 2020-10-07 09:09:10
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-09 08:44:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner