logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      minus Publiczne Przedszkole nr 3
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Tryb Działania
         minus Archiwa danych
         plus Ogłoszenia
         minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
         plus Regulaminy
         plus Zarządzenia
         minus Zamówienia publiczne
         minus Sprawozdawczość
         minus Redakcja
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich rodziców / opiekunów prawnych oraz o przysługujących rodzicom / opiekunom prawnym prawach z tym związanych:

1.Administratorem danych osobowych wychowanka i jego opiekunów prawnych jest  Przedszkole Publiczne nr 3, ul. 1 Maja 33, 59-920 Bogatynia.

Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus,  kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00,

 

2. Dane osobowe wychowanka oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198) oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego wychowanka w celu realizacji procesu edukacyjno - wychowawczego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

 

3.Odbiorcami danych osobowych wychowanka i jego rodziców / opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

4.Dane pozyskiwane są od rodzica / opiekuna prawnego wychowanka.

5.Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

 

6.Rodzic / opiekun prawny wychowanka ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych wychowanka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 

7.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic / opiekun prawny wychowanka ma prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

8.Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego wychowanka danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji przez wychowanka procesu edukacyjno-wychowawczego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

 

9.Dane osobowe wychowanków i jego rodziców / opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ilość odwiedzin: 4189
Nazwa dokumentu: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Bogumiła Lewczuk
Data wytworzenia informacji: 2021-02-24 09:56:09
Data udostępnienia informacji: 2021-02-24 09:56:09
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-24 11:19:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner