logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      minus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
         minus przedmiot działalności i kompetencje
         minus status prawny
         minus struktura organizacyjna
         minus struktura własnościowa
         minus majątek
         minus załatwianie spraw
         minus archiwa danych
         minus redakcja biuletynu
         minus Statut Szkoły
         plus SPRAWOZDANIA
         plus Zarządzenia
         plus Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Szkoła Podstawowa nr 4 - Struktura organizacyjna

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

1) Dyrektor - mgr Jolanta Medycka

Kompetencje dyrektora określa art.68 ustawy z 14 grudnia 2016 r.prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 z póź.zm.), oraz statut szkoły.
Dyrektor w szczególności:

*   kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
*   sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;
*   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
*  realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
* dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
*  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
*  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
*  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
*  stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
*  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
*   współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
*  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

2) Rada Pedagogiczna - jej kompetencje określa art.70 ustawy z 14 grudnia 2016 prawo oświatowe ( (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 z póź.zm. ).

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

*  zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
*  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
*  podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców;
*  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
*  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
*  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
*  organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
*  projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;
*  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
*  propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
Rada Pedagogiczna SP 4 w Bogatyni jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady, wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady.


3) Rada Rodziców - organ społeczny - kompetencje Rady Rodziców określa art.84 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)
Rada Rodziców w szczególności:
 • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,
 • udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu,
 • działa na rzecz stałej poprawy bazy,
 • pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 • współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi:
 • kadencję, tryb powoływania i odwoływania rady rodziców;
 • organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;
 • tryb podejmowania uchwał;
 • zasady wydatkowania funduszy.
Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.


4) Samorząd Uczniowski - kompetencje określa art.85 ustawy prawo oświatowe oraz statut szkoły.
Samorząd uczniowski w szczególności:
 • Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli;
 • Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
  • oceniania, klasyfikowania i promowania;
  • form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
   1. trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dziennie
   2. dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.
 • Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do organizacji życia szkolnego;
  • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
  • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
  • opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

 

Ilość odwiedzin: 10387
Nazwa dokumentu: struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: SP 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Medycka
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Medycka, dyrektor
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Medycka
Data wytworzenia informacji: 2007-09-04 11:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-09-05 11:46:13
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-26 09:23:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner