logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 42/2005

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 17.05. 2005 r.

 

w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta Bogatynia

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz. U. Nr 153, poz. 1752) postanawia się co następuje:

§ 1

 

1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy a okresami sprawozdawczymi okresy zgodne z Rozporządzeniem Min.Fin. z dnia 13 marca 2001 r.w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późn. zm.)

2. Ustala się zakładowy plan kont stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązania z kontami syntetycznymi stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 zakładowego planu kont, wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

5. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:

materiałów w rzeczywistych cenach zakupu

materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno - gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

6. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo wydział budżetowy Urzędu Miast i Gminy w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, miejsce ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 1.500,00 zł do 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo. Niezależnie od wartości przyjmuje się do ewidencji księgowej meble i dywany, prawa autorskie i licencje, odzież i umundurowanie oraz sprzęt audiowizualny.

6. Środki trwałe amortyzowane są za pomocą stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu (zestawy komputerowe) stawka amortyzacji ulega podwyższeniu przy zastosowaniu współczynnika 2,0

Ilość odwiedzin: 4520
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 42/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 42/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.05. 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta Bogatynia
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Borzucka
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-05-17 14:50:48
Data udostępnienia informacji: 2005-06-01 14:50:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 14:44:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner