logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 43/05

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni

z dnia 17 maja 2005r.

w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 15 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 58, poz. 1259 z dnia 31 marca 2005r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatyni zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wykonanie kopii dokumentu wynikającego z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy następuje na pisemny lub ustny wniosek.

2. Podstawę pobrania opłaty stanowić będzie wniosek o pobranie opłaty za kopię na nośniku papierowym lub elektronicznym dokumentu, o którym mowa w ust. 1 zawierający informację o ilości kserokopii wraz z podaniem ogólnej kwoty za usługę (wzór wniosku stanowi załącznik).

§ 2

Ustala się opłatę za wykonanie kopii na nośniku papierowym lub elektronicznym dokumentu o którym mowa w § 1 ust. 1 w kwocie brutto:

1) 0,50 zł za jednostronną kopie formatu A4,

2) 0,75 zł za dwustronną kopię formatu A4,

3) 1,00 zł za jednostronna kopie formatu A3,

4) 1,50 zł za dwustronna kopię formatu A3,

5) 2,80 zł za 1 dyskietkę,

6) 2,60 zł za 1 płytę CD (cd-rom).

§ 3

Opłata, o której mowa w § 2 wpłacana będzie do kasy Urzędu Miasta i Gminy Bogatyni za pokwitowaniem.

§ 4

Ewidencję wydanych dyskietek i płyt CD prowadzi Wydział Organizacyjno - Prawny - Główny Specjalista - Informatyk.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2258
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 43/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 43/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni z dnia 17 maja 2005r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań public
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2005-06-01 15:14:34
Data udostępnienia informacji: 2005-06-01 15:14:34
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-01 15:18:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner