logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   minus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Struktura własnościowa
      minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
      minus Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
      minus Dochody i straty
      minus Redakcja biuletynu
      minus Zamówienia publiczne
   plus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
A A A


 

Organy i osoby sprawujące funkcje w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o. o. 

 i ich kompetencje: 

 

Organem uprawnionym do reprezentacji Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. jest Zarząd. 

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

 a) w przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:

- dwóch członków Zarządu Spółki albo jeden z członków Zarządu Spółki łącznie z prokurentem,

b) w przypadku Zarządu jednoosobowego:

- członek Zarządu samodzielnie.

 

Skład Zarządu:

  1.  Stella Gosk - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 

  2.  Sławomir Zawada - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Komunalnych

 

 

 Podział obowiązków Członków Zarządu Spółki:

 

Prezes Zarządu, Dyrektor odpowiada za:              

1.        Prawidłowe funkcjonowanie GPO Spółka z o. o.,

2.        2. Przygotowanie koncepcji rozwoju, strategii i programu działania GPO Spółka z o. o. oraz   ich wdrożenie  i realizację,

3.        Kształtowanie polityki kadrowej, BHP i ppoż. GPO Spółka z o. o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4.        Sprawy kadrowe i szkolenia,

5.        Analizę i kontrolę prawidłowego przebiegu „Akcji Zima",

6.        Opracowanie i realizację programu ochrony środowiska oraz poprawy warunków w swoim zakresie działania,

7.        Wdrażanie nowoczesnych, proefektywnościowych rozwiązań technicznych i technologicznych realizacji usług,

8.        Realizacja działań marketingowych: realizacja marketingu-mix, pozyskiwanie nowych odbiorców, itd.,  

9.        Kontrolę i nadzór nad zaopatrzeniem GPO Spółka z o. o.,

10.     10.Zarządzenia i polecenia obowiązujące Członków Zarządu i kierowników podległych Prezesowi Zarządu działów wydaje, Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny.

 

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych odpowiada za:

1.        Optymalną eksploatacją sprzętu technologicznego, pojazdów samochodowych będących we władaniu GPO Spółka z o.o. zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami, możliwościami technicznymi oraz ich przeznaczeniem,

2.        Analizę i kontrolę prawidłowego działania Spółki w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia,

3.        Nadzór nad eksploatacją Składowiska Odpadów, 

4.        Prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu usług komunalnych,

5.        Opracowywanie analiz oraz planów w zakresie usług (rozwój oferty asortymentu usług dla odbiorców),

6.        Sporządzanie planów inwestycyjnych i remontowych dotyczących majątku produkcyjnego,

7.        Opracowywanie, wdrażanie i prowadzenie dokumentacji wykonawczej, techniczno-organizacyjnej oraz statystyczno-ewidencyjnej,

8.        Zarządzanie majątkiem trwałym,

9.        Analizę i kontrolę zużycia materiałów, części samochodowych, paliw płynnych i smarów,

10.   Zarządzenia i polecenia obowiązujące kierowników podległych działów wydaje Członek  Zarządu - Dyrektor   

       ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

 

 Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych odpowiada za:

 1. Stan finansowy GPO Spółka z o. o., 
 2. Windykację należności ,
 3. Rachubę płac,
 4. Ocenę pod względem ekonomiczno-finansowym projektowanych przedsięwzięć, 
 5. Prowadzenie analiz systemu ekonomiczno-finansowego otoczenia Przedsiębiorstwa  ( podatkowego, gospodarczego, finansowego), 
 6. Prowadzenie spraw kredytowych i podatkowych, 
 7. Budżetowanie i controlling,    
 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych, 
 9. Kształtowanie gospodarki ekonomiczno – finansowej GPO Spółka z o. o. zgodnie z zasadą racjonalnego działania, stanem wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
 10. Bieżącą wypłacalność GPO Spółka z o. o. oraz jej długoterminową zdolność finansową,
 11. Terminową realizację zobowiązań podatkowych GPO Spółka z o. o.,
 12. Należyte prowadzenie księgowości GPO Spółka z o. o.,
 13. Kontrolę i nadzór nad gospodarką magazynową,
 14. Ubezpieczenie majątkowe i osobowe,
 15. Zarządzenia i polecenia obowiązujące kierowników podległych działów wydaje Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych. 

 

Organem Nadzoru Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza.

 

Skład Rady Nadzorczej:
 1. Andrzej Remian
 2. Wojciech Dżoga
 3. Ewa Tęcza

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym w Spółce.

Wykonuje ona stały nadzór nad  działalnością Spółki. 

Jej ustawowe kompetencje obejmują badanie bilansu, rachunku zysków  i strat zarówno, co  do zgodności  z księgami i dokumentami, jak  i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysków  i pokrycia strat, oraz składanie  Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tych badań.

 

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Gminne Przedsiębiostrwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Lewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Lewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Lucyna Lewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-02-16 16:04:40
Data udostępnienia informacji: 2005-02-16 16:04:40
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-06 12:54:53

Wersja do wydruku...

corner   corner