logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

L.p  nr uchwały  data podjęcia  przedmiot uchwały  data wejścia w życie/data publikacji w DUWD  uwagi 
1 I/1/06  27.11.2006  w sprawie regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta  27.11.2006   
2 I/2/06  27.11.2006  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia /Andrzej Litwin/  27.11.2006   
3 I/3/06  27.11.2006  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia /Elżbieta Niczyporuk/  27.11.2006   
4 I/4/06  27.11.2006  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia /Paweł Szczotka/  27.11.2006   
5 II/5/06  30.11.2006  w sprawie podatku od posiadania psów  Nr DUWD 267 27.12.2006   
6 II/6/06  30.11.2006  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia  30.11.2006   
7 III/7/06  8.12.2006  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  8.12.2006   
8 III/8/06  8.12.2006  w sprawie odwołania Sekretarza Gminy  8.12.2006   
9 III/9/06  8.12.2006  w sprawie powołania Sekretarza Gminy  8.12.2006   
10 III/10/06  8.12.2006  w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia do spraw Zdrowia i Spraw Socjalnych, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego  8.12.2006   
11 III/11/06  8.12.2006  w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia do spraw Obywatelskich i Praworządności, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego  8.12.2006   
12 III/12/06  8.12.2006  w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia do spraw Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego  8.12.2006   
13 III/13/06  8.12.2006  w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia do spraw Budżetu, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego  8.12.2006   
14 III/14/06  8.12.2006  w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia do spraw Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego  8.12.2006   
15 IV/15/06  20.12.2006  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok  20.12.2006   
16 IV/16/06  20.12.2006  w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych  20.12.2006   
17 IV/17/06  20.12.2006  w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX/343/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  20.12.2006   
18 IV/18/06  20.12.2006  w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  20.12.2006   
19 IV/19/06  20.12.2006  w sprawie wyrażenia zgody na reprezentowanie Gminy i Miasta Bogatyni w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przez Zastępcę Burmistrza  20.12.2006   
20 IV/20/06  20.12.2006  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006  20.12.2006   
21 V/21/07  17.01.2007  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Białopolu  17.01.2007   
22 V/22/07  17.01.2007  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Bratkowie  17.01.2007   
23 V/23/07  17.01.2007  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Działoszynie  17.01.2007   
24 V/24/07  17.01.2007  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Jasnej Górze  17.01.2007   
25 V/25/07  17.01.2007  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kopaczowie  17.01.2007   
26 V/26/07  17.01.2007  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Krzewinie   17.01.2007   
27 V/27/07  17.01.2007  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Lutogniewicach   17.01.2007   
28 V/28/07  17.01.2007  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Opolnie Zdrój   17.01.2007   
29 V/29/07  17.01.2007  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Posadzie  17.01.2007   
30 V/30/07  17.01.2007  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Porajowie   17.01.2007   
31 V/31/07  17.01.2007 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sieniawce  17.01.2007   
32 V/32/07  17.01.2007  w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Wyszkowie- Wolanowie   17.01.2007   
33 V/33/07  17.01.2007  w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/2003 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu dotyczących podróży służbowych odbywanych przez radnych pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy  z mocą obowiązującą od 26.11.2006 roku   
34 V/34/07  17.01.2007  w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ulicy Daszyńskiego 4 H w Bogatyni 17.01.2007   
35 VI/35/07  12.02.2007  w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok  z mocą obowiązującą od 1.01.2007 roku NR DUWD 93 z 11.04.2007     
36 VI/36/07  12.02.2007  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok  12.02.2007   
37 VI/37/07  12.02.2007  w sprawie utworzenia zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni oraz przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni   12.02.2007   
38 VI/38/07  12.02.2007  w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni   12.02.2007   
39 VI/39/07  12.02.2007  w sprawie upoważnienia radnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia do udziału w pracach Wspólnej Rady Miast Związku Mały Trójkąt Bogatynia – Hradek n.N.- Zittau  12.02.2007   
40 VI/40/07  12.02.2007  w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2007 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego   Nr DUWD 88 19.04.2007 rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność § 3 we fragmencie "wyniki pracy szkoły", § 3 ust. 6, § 5 ust. 1 tiret 3, § 5 ust. 3 uchwały 
42 VII/42/07  21.02.2007  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia  z mocą obowiązującą od 1.04.2007 roku   
43 VII/43/07  21.02.2007  w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni na rok 2007   z mocą obowiązującą od 1.04.2007 roku   
44 VII/44/07  21.02.2007  w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach w Bogatyni przy ul. Kossaka 3   21.02.2007   
45 VII/45/07  21.02.2007  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej   21.02.2007   
46 VII/46/07  21.02.2007  w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego  21.02.2007   
 47  VIII/47/ 07 9.03.2007 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni  zmiana uchwałą nr XII/77/07 z 30.05.2007 r. /dot. daty wejścia w życie uchwały/ 
48 VIII/48/ 07  9.03.2007  w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady GiM w Bogatyni  9.03.2007   
49 VIII/49/ 07  9.03.2007  w sprawie powołania Przewodniczącego Rady GiM Bogatynia  9.03.2007   
50 IX/50/07  21.03.2007  w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych  1.04.2007   
51 IX/51/07  21.03.2007  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok  21.03.2007   
52 IX/52/07  21.03.2007  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przeniesienia siedziby Przedszkola Publicznego Nr 4 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Energetyków 12  21.03.2007   
53 IX/53/07  21.03.2007  w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok  21.03.2007   
54 IX/54/07  21.03.2007  w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2007 oraz wynagrodzenie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  21.03.2007   
55 IX/55/07  21.03.2007  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, przyjętego uchwałą Nr XVIII/148/2004 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z 29 czerwca 2004 roku  21.03.2007   
56 IX/56/07  21.03.2007  w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XII/93/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w sprawie określenia stawek opłaty targowej  NR DUWD 90 21.04.2007  
57 IX/57/07  21.03.2007  w sprawie zamiany nieruchomości  21.03.2007   
58 IX/58/07  21.03.2007  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Rady na 2007 rok  21.03.2007   
59 IX/59/07  21.03.2007  w sprawie wskazania delegata na Konferencję Krajową Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa  21.03.2007   
60 IX/60/07  21.03.2007  w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia  21.03.2007   
61 X/61/07  12.04.2007  w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Bogatynia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego  12.04.2007   
62 X/62/07  12.04.2007  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni  12.04.2007   
63 XI/63/07  27.04.2007 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 24.04.2007  
64 XI/64/07  27.04.2007  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  29.06.2007    Nr 144 DUWD z 14.06.07  
65 XI/65/07  27.04.2007  w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /przy ul. Puszkina/  27.04.2007   
66 XI/66/07  27.04.2007  w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /przy ul. Wąskiej nr 10/4 AM 3/  27.04.2007   
67 XI/67/07  27.04.2007  w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /przy ul. Wąskiej nr 10/1 AM 3/  27.04.2007   
68 XI/68/07  27.04.2007  w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach w Bogatyni przy ul. Kościuszki 32  27.04.2007   
69 XI/69/07  27.04.2007 w sprawie zgłoszenia projektu pt. "wyrównywanie szans w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej indywidualnych osób niepełnosprawnych" do Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych "Równe szanse, równy dostęp" 27.04.2007   
70 XI/70/07  27.04.2007  w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni  27.04.2007   
71 XI/71/07  27.04.2007  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok  27.04.2007  integralna część Uchwały Nr VI/35/07 Z 12.02.2007 
72 XI/72/07  27.04.2007  w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów   29.06.2007  Nr 144 DUWD z 14.06.07  
73 XII/73/07  30.05.2007  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok  30.05.2007  integralna część Uchwały Nr VI/35/07 Z 12.02.2007 
74 XII/74/07  30.05.2007  w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia  30.05.2007   
75 XII/75/07  30.05.2007  w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia  30.05.2007   
76 XII/76/07  30.05.2007  w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXX/260/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21 października 2005r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy i Miasta Bogatynia  04.08.2007r. Nr 175 DUWD z 20.07.2007r.  
77 XII/77/07  30.05.2007  w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni  30.05.2007   
78 XII/78/07  30.05.2007  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/316/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8.sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Bogatyńskiemu Ośrodkowi Kultury  04.08.2007r Nr 175 DUWD z 20.07.2007r.  
79 XII/79/07  30.05.2007  w sprawie opłaty adiacenckiej  04.08.2007r. Nr 175 DUWD z 20.07.2007r.  
80 XII/80/07  30.05.2007  w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  04.08.2007r. Nr 175 DUWD z 20.07.2007r.  
81 XII/81/07  30.05.2007  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Bogatynia  uchylona uchwałą nr XV/113/07 z 13.09.2007 r.
82 XII/82/07  30.05.2007  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Bogatynia   30.05.2007   
83 XII/83/07  30.05.2007  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sieniawka  30.05.2007   
84 XII/84/07  30.05.2007  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Jasna Góra   30.05.2007   
85 XII/85/07  30.05.2007  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Opolno Zdrój   30.05.2007   
86 XII/86/07  30.05.2007  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bratków   30.05.2007   
87 XII/87/07  30.05.2007  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia /Piotr Woeltz/   30.05.2007   
88 XII/88/07  30.05.2007  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  04.08.2007r. Nr 175 DUWD z 20.07.2007r.  
89 XII/89/07  30.05.2007  w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym składowisku w Bogatyni  30.05.2007   
90 XIII/90/07  28.06.2007  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok  28.06.2007   
91 XIII/91/07  28.06.2007  w sprawie określenia zasad zbycia przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia udziałów i akcji w spółkach komunalnych  15.09.2007/ Nr 214 DUWD z 31.08.2007r.  
92 XIII/92/07  28.06.2007  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia udziałów w spółce komunalnej Telewizja Kablowa sp. z o .o. z siedzibą w Bogatyni  16.09.2007   
93 XIII/93/07  28.06.2007  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 28.06.2007   
94 XIII/94/07  28.06.2007  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Porajów  28.06.2007   
95 XIII/95/07  28.06.2007  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Bogatynia 28.06.2007   
96 XIII/96/07  28.06.2007  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sieniawka 28.06.2007   
97 XIII/97/07  28.06.2007  w sprawie zlecenia podjęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną. 28.06.2007   
98 XIV/98/07  25.07.2007  w sprawie powołania zespołu opiniodawczego  25.07.2007   
99 XIV/99/07  25.07.2007  w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni  25.07.2007   
100 XIV/100/07  25.07.2007  w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa  25.07.2007   
101 XIV/101/07  25.07.2007  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok  25.07.2007  integralna część Uchwały Nr VI/35/07 z 12.02.2007
102 XIV/102/07  25.07.2007  w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu, położonych na terenie gminy Bogatynia  25.07.2007   

 

Ilość odwiedzin: 1928
Nazwa dokumentu: Rejestr uchwał od nr I/1/06 do nr XIV/102/07
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2007-01-04 08:31:26
Data udostępnienia informacji: 2007-01-04 08:31:26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-26 10:54:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner