logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 20 / 09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 10.02.2009r.

 

w sprawie: przekazania do korzystania sołectwom składników mienia komunalnego.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591ze. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

Przekazuje się do korzystania sołectwom wymienionym w załączniku nr 1 składniki mienia szczegółowo opisane w tym załączniku.


§ 2


1.Przekazane sołectwom składniki mienia gminnego powinny być wykorzystywane na zaspokajanie potrzeb społecznych, gospodarczych i kulturalnych jego mieszkańców.
2. Nie wykorzystane składniki mienia lub jego część, mogą być oddawane w najem lub dzierżawę, po uzyskaniu opinii jednostki pomocniczej.
3.Oddawane składników mienia lub ich części w najem lub dzierżawę następuje w oparciu o stawki o których mowa w Zarządzeniu nr 73/08 z dnia 9.06.2008r. Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości.

 
§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, a w zakresie o którym mowa w czynności wynikających z § 2 ust. 3 powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

 

ROZMIESZCZENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH RAD SOŁECKICH

 
I. Posada – świetlica wiejska Posada 53 działka o numerze ewidencyjnym Sołectwo 75/2 i 75/1 AM 1, obręb Posada.

II. Sołectwo Jasna Góra – świetlica wiejska ul. Górska 16 działka o numerze ewidencyjnym 119/10 AM 1 obręb Jasna Góra.

III. Sołectwo Kopaczów – świetlica wiejska ul. Główna 20 działka o numerze ewidencyjnym 121/1 AM 1 obręb Kopaczów – (udział 4300/10000)

IV. Sołectwo Krzewina – świetlica wiejska Krzewina 18 działka o numerze ewidencyjnym 307 AM 1 obręb Krzewina – (udział 5360/10000)

V. Sołectwo Lutogniewice – świetlica wiejska Lutogniewie 53 działka o numerze ewidencyjnym 170/4 AM1 obręb Lutogniewice.

VI. Sołectwo Opolno Zdrój – świetlica wiejska ul. Kasztanowa 12 A Opolno Zdrój działka o numerze ewidencyjnym 286/2 AM 1 obręb Opolno Zdrój – ( udział 3200/10000)

VII. Sołectwo Sieniawka - świetlica wiejska ul. Rolnicza 25 blok 23 działka o numerze ewidencyjnym 151/5 AM 1 obręb Porajów.

 

Ilość odwiedzin: 1319
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 20/09
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 20/09 z 10.02.2009 r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom składników mienia komunalnego
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Zbigniew Cuber
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-21 14:55:12
Data udostępnienia informacji: 2009-05-21 14:55:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-22 13:02:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner