logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 95 /2009
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 20 lipca 2009
r. 


w  sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2010


Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz. 1591z 2001 r. z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXIX/343/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu oraz Uchwały Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia  z dnia 20.12.2006 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIX/343/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz  Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


W celu opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok ustala się następujący sposób opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały i samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy.


§1


Kalkulację dochodów budżetowych dokonuje się  według następujących zasad:

I. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych

1) podatek rolny utrzymuje się w wysokości roku 2009.
2) dochody z tytułu  podatku od nieruchomości określonych Uchwałą XXXII/235/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów na 2009 r. o określony wskaźnik inflacyjny w wysokości 1,00 %
3) dochody z tytułu podatku od środków transportowych określonych Uchwałą Nr XXXII/234/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów na 2009 r. o określony wskaźnik inflacyjny w wysokości 1,00 %
4) wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów o wskaźnik inflacji.
5) opłaty: targową i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa

1) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2010 rok przyjmuje się
    w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
2) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego
    wykonania za 2009.


III. Wpływy od jednostek budżetowych przyjmuje się na poziomie wykonania w 2009 roku,
      podwyższając o wskaźnik inflacji po uwzględnieniu zmian organizacyjnych.

IV. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego
      przeznaczonego do sprzedaży w 2010 r. zawartych umów o dzierżawę i wieczyste
      użytkowanie gruntów w/g stanu na 31.X.2009 r. powiększone o przewidywane wpłaty
      z tytułu sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2010 r.

 V. Pozostałe dochody - odsetki od lokat bankowych na rok 2010 planuje się w wysokości
     przewidywanego wykonania 2009 roku.

VI. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych planuje się w wysokości
     przewidywanego wykonania 2009 r.

VII. Subwencje i dotacje do budżetu na 2010 r. przyjmuje się w wysokościach podanych
       przez właściwe organy.

Kalkulacje dochodów budżetowych sporządza Wydział Podatkowy Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni i przedkłada Skarbnikowi Gminy.


§ 2


Wydatki budżetowe

Przy planowaniu wydatków budżetowych bierze się pod uwagę :
- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2009
- stan zapasów materiałowych
- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne.

Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

1. Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.
2. Zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.
3. Priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków pomocowych z UE.
4. Środki na nowe zadania inwestycyjne przeznaczone mogą być tylko na inwestycje
      przygotowane (dokumentacja techniczna, kosztorysy, uzgodnienia itd).
5. Ustala się wysokość kwot do wyliczenia środków na wydatki Rad Osiedlowych - 6 zł oraz Rad Sołeckich  - 8 zł  (kwoty do konsultacji) w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały.

Postanowienia szczegółowe

1. Wynagrodzenia osobowe planuje się w wysokości limitu wynagrodzeń określonych
      w budżecie na rok 2009 z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu awansów
      zawodowych nauczycieli.

2. W ramach dochodów własnych szkół, przedszkoli, żłobka, OPS, OSiR i urzędu realizowane mogą być tylko przychody i wydatki określone w Uchwale Nr IV/16/06 Rady  Gminy  i Miasta  w Bogatyni  z dnia 20.12.2006 r. (ze zmianami) w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych, oraz w decyzji kierowników jednostek.

3. Wszelkie dochody z majątku stanowiącego własność gminy i będące w zarządzie jednostek budżetowych są dochodami budżetu gminy (z obowiązkowym odprowadzeniem ich na rachunek budżetu gminy).


§ 3


Szczegółowość materiałów planistycznych:
Materiały planistyczne należy przygotować na  odpowiednich drukach.

Wskaźniki budżetowe :

Szkoły podają:
a) liczbę klas i liczbę uczniów na rok szkolny 2009/2010 z uwzględnieniem zmian
     od września 2009 r.

Przedszkola:
a) liczbę miejsc w przedszkolu
b) planowane osobodni w przedszkolu

Żłobek :
a) liczbę miejsc w żłobku
b) planowane osobodni w żłobku

Biblioteka - dotacja podmiotowa:
a) liczbę wolumenów
b) liczbę czytelników
Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z § 1 pkt 5) Uchwały Nr XXXIX/343/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu oraz Uchwały Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do Uchwały NR XXXIX/343/06.

Ośrodek kultury - dotacja podmiotowa:
a) liczbę sekcji
Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z § 1 pkt 5) Uchwały Nr XXXIX/343/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu oraz Uchwały Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do Uchwały NR XXXIX/343/06.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
a) wielkość planowanych przychodów
b) wielkość kosztów bieżących
c) wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
d) planowany wskaźnik rentowności oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych
   do planu założeń
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni:
a) wielkość planowanych przychodów
b) wielkość kosztów bieżących
c) wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
d) wielkość planowanej wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

2. Zatrudnienie – etaty:
Należy podać etaty przeliczeniowe. Ponadto w szkołach i przedszkolach w rubryce „ilość godzin zatrudnienia” wyodrębnić ilość godzin za zajęcia nadobowiązkowe  płatne z budżetu Gminy (jeżeli takie występują).

3.Normy budżetowe
Należy podać planowane normy budżetowe w szczegółowości odpowiadającej jednostce organizacyjnej, w tym:
Norma osobowa  - planowane wydatki budżetowe (§§ 4010,4040,4110,4120,4440)                           
Norma rzeczowa obejmuje -  pozostałe  wydatki  bieżące z wyłączeniem wartości
remontów i zakupów inwestycyjnych.
                                            
W szkołach:
- normy osobowe należy obliczyć na 1-ną klasę i 1-go ucznia.
- normy rzeczowe obejmują pozostałe wydatki bieżące z wyłączeniem remontów i zakupów  
  inwestycyjnych

W przedszkolach i żłobku:
Normę osobową i rzeczową należy obliczyć na 1 miejsce i 1 osobodzień (przyjąć 240 dni
w roku).

4.Wydatki budżetowe.
Wydatki budżetowe należy planować wyłącznie na bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej .Wszelkie dodatkowe wydatki (remonty, wymiana wyposażenia, itp.) należy wyspecyfikować w odrębnym załączniku. Podstawą kalkulacji wydatków rzeczowych winny być kwoty przewidywanego wykonania w 2009 roku.

5. Wynagrodzenia osobowe pracowników.
Wynagrodzenia pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy ustalić uwzględniając obowiązujące płace na dzień 01.09.2009 r.
Wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli należy przyjąć w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
Dodatki motywacyjne nauczycieli należy przyjąć w wysokości do 8%  wynagrodzeń zasadniczych, premie pozostałych pracowników w wysokości uwzględniającej dokonane podwyżki wynagrodzeń, nie wyższe niż 10%.
Fundusz nagród dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty ustala się w wysokości do 1% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników.


§ 4


Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2010 roku za podstawę należy przyjąć kwotę w wysokości 2.800,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wylicza się  na podstawie 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.


§ 5


Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych  określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6


Wykaz komórek organizacyjnych  Urzędu Miasta i Gminy, które opracowują wycinkowe materiały planistyczne na podstawie zweryfikowanych materiałów gminnych jednostek organizacyjnych, określa załącznik Nr 2 do uchwały.


§ 7


Zakres materiałów planistycznych winien być opracowany zgodnie z załącznikami określonymi Uchwałą Nr XXXIX/343/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006 r. oraz Uchwały Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do Uchwały NR XXXIX/343/06 w pełnej szczegółowości rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej. Do każdego załącznika należy dołączyć pisemne uzasadnienie przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych ze wskazaniem sposobu ich kalkulacji.


§ 8


Plany powinny być wykonane starannie i czytelnie (pismem maszynowym), sprawdzone pod względem rachunkowym.


§ 9


Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie
do opracowania materiałów planistycznych na rok 2010 w terminie do 20 września br.
Informację o stanie mienia komunalnego należy  złożyć w terminie do 10 października br.
ze stanem na 30 września br.


§ 10


Powołuje się zespół do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków
do projektu budżetu  w składzie:
1. Bogumiła Wysocka    - Skarbnik Gminy
2. Anna Krukowska        - Naczelnik Wydziału Budżetowego
3. Andrzej Remian   - Naczelnik Wydziału Podatkowego
4. Olimpia Stanaszek   - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
5. Czesław Brożyna   - Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji         Inwestycji
5. Marek Wołk Lewanowicz  - Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych 
6. Józef Kosobucki   - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych  


§ 11


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 12


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 

Załączniki do pobrania: 2009-07-28 10:31:34 - Załącznik Nr 1 (28.40 kB)
2009-07-28 10:32:34 - Załącznik Nr 2 (28.40 kB)

Ilość odwiedzin: 1132
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 95/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20 lipca 2009r w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-07-20 09:54:00
Data udostępnienia informacji: 2009-07-27 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 10:33:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner