logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy :
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku (świadczenia rodzinne)

Świadczeniami rodzinnymi są :
     1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku z tytułu :
 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole po za miejscem zamieszkania.
2. Świadczenia opiekuńcze :
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 
Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko :
 • 18 roku życia lub,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków następuje odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej
i dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł netto. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób wyżej wymienionych.
Wnioski składa się na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada danego roku kalendarzowego do 31 października roku następnego.
Wnioski na cały okres zasiłkowy przyjmuje się od 1 września danego roku kalendarzowego do 30 listopada tego samego roku, natomiast wnioski w trakcie trwania okresu zasiłkowego można składać przez cały ten okres.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu przypadającego na członka rodziny :
 • niepełnosprawnemu dziecku
 • osobie niepełnosprawnej, w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności lub,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.


Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego złożony w wydziale w okresie 3 miesięcy od wydania orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności pozwala na przyznanie tego świadczenia od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie niepełnosprawności
lub stopnia niepełnosprawności.
W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo
do zasiłku ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności ostatniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek
o ustalenie :

 • niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
 • prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie uzależnione jest od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny, który miesięcznie nie może przekroczyć kwoty 583,00 zł netto. Wniosek składa się w terminach, jak w przypadku zasiłku rodzinnego i dodatków.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od wysokości dochodów.
Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 
Niezbędny formularz: karta usług
formularz wniosku - do pobrania w Wydziale Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych Bogatynia
ul. Daszyńskiego 29, pokój nr 8 (parter) -budynek PEC
 
Wymagane dokumenty:
do wniosku należy dołączyć odpowiednio :
   1. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, skrócony   
       odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
   2. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, 
       gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
   3. Zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
   4. Zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem 
       o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
   5. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio :
             • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku 
               kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem
               dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
             • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
               zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
               dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
             • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 
               innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
             • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej 
               w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
             • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa
               rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 
               społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej 
               w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
               Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
            •  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez
               rolniczą spółdzielnie produkcyjną,
            •  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 
               wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby z po za rodziny,
            •  kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu 
                posiedzenie zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed
                mediatorem, a także przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów
                oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także 
                o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzonych w wyroku, 
                ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem lub oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz
                zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja 
                komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie 
                przed mediatorem,
            •  zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w roku kalendarzowym
                poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
            •  dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu albo dokument lub 
                oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny.

   6. Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie  
        opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
   7.  Kopie aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasadzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,
   8.  Kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
        zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia 
        na zamieszkiwanie na czas oznaczony udzielonego w związku z zamiarem wykonywania pracy lub prowadzenia     
        działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej,
        podjęciem lub kontynuowaniem studiów lub szkolenia zawodowego lub wykazaniem, że zachodzą inne okoliczności
        uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   9.  Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separacje albo kopie aktu zgonu małżonka lub 
        rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
  10.Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
  11.Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
  12.Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
 
Dodatkowo należy odpowiednio dołączyć następujące dokumenty w przypadku ubiegania się o :
Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego :
 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • zaświadczenie organu emerytalno – rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona
  do ubezpieczeń społecznych,
 • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem
 • o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu,
 • zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, w przypadku umieszczenia
 • w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki.
Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka :
 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub,
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.
Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole po za miejscem zamieszkania :
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,
 • zaświadczenie szkoły,
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego :
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo,
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • uwierzytelniona kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się to świadczenie.

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego :

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • uwierzytelniona kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolny – wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka
  o niekorzystaniu z całodobowej opieki,
Przyznanie prawa do dodatku w przypadku osoby w wieku powyżej 50 lat, otrzymującej od dnia  1 maja 2004 świadczenie
z funduszu alimentacyjnego :
 • zaświadczenie terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonej wyrokiem sądu.
W przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy tylko złożyć wniosek i do wniosku dołączyć :
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (obowiązuje od 1 listopada 2009 roku)
Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski złożone na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od 1 września do 30 września danego roku kalendarzowego rozpatrywane są i wypłata świadczeń następuje do 30 listopada tego roku.
Wnioski złożone na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od 1 października do 30 listopada danego roku kalendarzowego rozpatrywane są i wypłata świadczeń następuje do 31 grudnia tego roku.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami złożone w trakcie okresu zasiłkowego w terminie do dnia 10 danego miesiąca rozpatrywane są i wypłata świadczeń następuje najpóźniej do końca następnego miesiąca.
 
Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna
 
Miejsce złożenia dokumentów:
osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w sprawie przyznania prawa do świadczeń rodzinnych w Wydziale Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 29, pokój nr 8 ( parter).-budynek PEC
 
Miejsce odebrania dokumentów:
osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w sprawie przyznania prawa do świadczeń rodzinnych w Wydziale Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul.  Daszyńskiego 29, pokój nr 8 ( parter) - budynek PEC
lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
Sprawę prowadzi/ informacji udziela:
Anna Nosal - Inspektor ds. Socjalnych
Ewa Duda – Podinspektor ds. Socjalnych
tel. 075 773 25 32 
      075 773 29 28
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania
   w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. Nr 105 poz.881 ze zmianami)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby
  uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U z 2006r 
  Nr 130 poz. 903)
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia     
  dochodowego rodzin (Dz. U. 2005r. Nr 80 poz. 700)
 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek  7.00 – 15.00
 

Ilość odwiedzin: 3743
Nazwa dokumentu: Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku (świadczenia rodzinne)
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-08-12 11:07:12
Data udostępnienia informacji: 2009-08-12 12:20:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-12 14:46:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner