logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXVIII/406/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 26 marca 2010 roku


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 11.921,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego - wydatki majątkowe kwota 11.921,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 11.921,00 zł - wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.658.479,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i wolnymi środkami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 3

W Załączniku Nr 13 „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok dokonuje się zmian:

1. Wprowadza się Dział 900, rozdział 90002 - z zadaniem: „Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Görlitz i Zgorzelec RegRec” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013” z ogólną kwotą nakładów 34.493,00 zł z tego:
- nakłady w 2010 roku kwota 11.921,00 zł
- nakłady w 2011 roku kwota 13.329,00 zł
- nakłady w 2012 roku kwota 9.243,00 zł

Załącznik Nr 13 - „ Limit Wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 139.509.773,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 141.168.252,75 zł
- deficyt budżetu kwota 1.658.479,75 zł

- przychody budżetowe w wysokości 7.407.579,75 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 


 

Załączniki do pobrania: 2010-04-22 12:01:56 - Załącznik nr 1 (29.80 kB)
2010-04-22 12:19:55 - Załącznik nr 2 (54.45 kB)
2010-04-22 12:09:58 - Uzasadnienie (26.34 kB)

Ilość odwiedzin: 3038
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXVIII/406/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXVII/406/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-04-22 11:49:13
Data udostępnienia informacji: 2010-04-22 11:49:13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-22 12:21:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner