logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LXXX/476/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XXXVI/261/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/255/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 stycznia 2001r. oraz zmienionym uchwałą Nr XXXVII/325/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2006r. i uchwałą nr LXIV/381/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 15 lutego 2010r.

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§1
1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, zwany dalej planem.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunkach planu, stanowiących załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunki planu od nr 1 do nr 10, sporządzone na mapach zasadniczych w skali 1:1000 i 1:2000, stanowiące integralną część planu,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.
4. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony środowiska i przyrody;
3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego;
4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
6) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości objętych planem;
7) granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
8) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
9) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji;
10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej;
11) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§2
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszące się do ich przeznaczeń oraz warunków zabudowy i zagospodarowania,
4) obowiązujące i nieprzekraczalna linie zabudowy.
2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

§3
Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu stanowiące załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
3) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi;
4) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośredniego z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu;
5) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie , które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych uchwały;
6) terenach zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
a) działalności biurowej (obsługa działalności gospodarczej i zarządzania, poradnictwo / kancelarie finansowe i prawne, usługi finansowe – banki, usługi w zakresie ubezpieczenia, poczta, centrum konferencyjne),
b) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw i sprzedaży samochodów,
c) gastronomii,
d) usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych, tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy artykułów i sprzętu użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem naprawy samochodów i motocykli,
e) produkcji drobnej związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych -piekarnia, cukiernia,
f) usług turystyki,
g) sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej,
h) usług informatycznych i łączności,
i) wystawiennictwa i działalności targowej,
j) projektowania i innych form pracy twórczej,
k) kultury i rozrywki,
l) nauki,
m) oświaty (edukacji),
n) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna),
o) opieki społecznej,
p) działalności kościołów,
q) usług publicznych (sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, administracji publicznej, łączności, bezpieczeństwa publicznego);
7) terenie mieszkaniowo-usługowym – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów, których zagospodarowanych zagospodarowanie może obejmować:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
c) usługi, w zakresie określonym w pkt. 6;
8) terenach produkcji i aktywności gospodarczej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów, które służą działalności w zakresie:
a) produkcji,
b) handlu hurtowego i magazynowania,
c) logistyki (przeładunku towarów),
d) obsługi komunikacji i transportu,
e) dystrybucji detalicznej paliw i produktów naftowych – stacje paliw,
f) usług w zakresie stolarstwa i kamieniarstwa,
z wykluczeniem:
a) demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów,
b) odzysku, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów oraz składowania, zbierania i przeładunku odpadów (w tym złomowiska);
9) a) terenach produkcyjno - usługowych – należy przez to rozumieć tereny, które mogą być użytkowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych rodzajów użytkowania terenu i zabudowy wymienione w pkt 6 i w pkt 8;
10) terenach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny zieleni urządzonej z obiektami budowlanymi sportu i rekreacji, wraz z obiektami towarzyszącymi – uzupełniającymi przeznaczenie podstawowe terenu (lokalizowanymi na warunkach ustalonych w planie i pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników), obejmującymi:
a) usługi, w zakresie określonym w pkt 6 lit. c), d),
b) parkingi wraz z dojazdami,
c) ścieżki piesze i ścieżki rowerowe,
obiekty infrastruktury technicznej;
11) obiektach obsługi komunikacji i transportu – należy przez to rozumieć:
a) obiekty sprzedaży, obsługi i naprawy samochodów, motocykli oraz sprzętu budowlanego,
b) garaże i parkingi wydzielone – o funkcji samodzielnej,
c) stacje paliw;
12) infrastrukturze drogowej – należy przez to rozumieć obiekty budowlane / budowle, obejmujące:
a) drogi wewnętrzne: dojazdy, drogi pieszo-jezdne,
b) ciągi piesze i place,
c) ciągi pieszo-rowerowe,
d) parkingi;
13) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usytuowania elewacji frontowej bryły budynku;
14) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku;
15) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stanowiąca stosunek powierzchni zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych (w tym gospodarczych i garaży) w obrębie działki do powierzchni tej działki;
16) wysokość okapu lub gzymsu – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu okapu / gzymsu głównego budynku z dachem stromym;
17) wysokość kalenicy – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu kalenicy;
18) wysokość elewacji / attyki – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu górnej najwyższej krawędzi elewacji / krawędzi attyki budynku z dachem płaskim, o kącie nachylenia połaci mniejszym od 200;
19) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci oraz symetrii układu połaci;
20) kącie nachylenia połaci – należy przez to rozumieć kąt mieszczący się w zakresie określonym w planie, jednakowy dla głównych połaci dachu;
21) terenie zainwestowanym – należy przez to rozumieć tereny zabudowane i zagospodarowane w całości lub części w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenu.

§4
1. Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz rysunki planu.
2. W planie wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MU,
3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U,
4) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczone symbolem PU,
5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP,
6) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US,
7) tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja oznaczone symbolem K,
8) tereny obsługi komunikacji samochodowej, oznaczone symbolem KS,
9) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KD,
10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.
3. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami literowymi i cyfrowymi.
4. Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe terenu.
5. W treści uchwały, w zależności od potrzeb, dla poszczególnych terenów, ustala się:
1) indywidualne ograniczenia i zakazy oraz nakazy dotyczące podstawowego przeznaczenia terenów,
2) rodzaj oraz warunki lokalizacji przeznaczenia uzupełniającego (funkcji dopuszczalnej).
6. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunkach planu linie rozgraniczające.

§5
1. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych, odmiennych od ustaleń planu, przy zachowaniu następujących warunków:
1) ograniczyć uciążliwości tych funkcji zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska, jakie winny obowiązywać na terenach o użytkowaniu ustalonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w tym dla terenów sąsiednich,
2) zapewnić w granicach działek tych funkcji odpowiednią liczba miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
3) istniejące budynki związane z istniejącą funkcją nie mogą podlegać rozbudowie i nadbudowie.

§6
1. W przypadku braku dla wydzielonych terenów ustaleń regulacyjnych w zakresie warunków zagospodarowania terenów, zasady zagospodarowania dla nich wynikają z przepisów odrębnych.
2. Sprawy nie uregulowane niniejszą uchwałą a dotyczące ładu przestrzennego należy rozstrzygać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zachowania walorów urbanistycznych, danego miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia o pozytywnych cechach architektonicznych oraz ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego.

§7
1. Budynki istniejące do zachowania i adaptacji, oznaczono na rysunkach zmiany planu nr 2, 3 i 4.
2. Budynki nieoznaczone na rysunkach planu jako „budynki istniejące do zachowania” mogą zostać wyburzone, bądź przebudowane rozbudowane i nadbudowane, zgodnie z ustaleniami planu.
3. Obowiązującą lub nieprzekraczalną linię zabudowy określają rysunki planu.
4. Dopuszcza się przekroczenie obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy elementami architektonicznego ukształtowania budynku maksymalnie o 1,5m.
5. W ciągu obowiązującej linii zabudowy, dopuszcza się cofnięcie fasady w głąb działki, części parterowej budynku, w miejscach realizacji wejść i wjazdów lub podcieni.
6. Na terenach oznaczonych symbolem 2PU, 1U, 2U, wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do oznaczonej na rysunkach planu linii zabudowy.

§8
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.

Rozdział 4
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.

§9
1. Na elewacjach budynków mogą być umieszczone wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa przestrzennego i tablice informacyjne wyłącznie odnoszące się do przedmiotu działalności na danym budynku lub nieruchomości, przy zachowaniu następujących warunków:
1) rozwiązania kolorystyczne wszystkich umieszczanych na elewacji elementów winny charakteryzować się barwami stonowanymi, o niskiej chromatyczności,
2) tablice umieszczać na elewacji z poszanowaniem kompozycji i elementów architektonicznego jej ukształtowania,
3) na elewacji może być umieszczana jedna tablica lub jeden zespół tablic,
4) zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie,
5) zespół tablic, obsługujących więcej niż jeden podmiot / instytucję, usytuować w części parterowej, przy wejściu do budynku.
6) maksymalna powierzchnia zespołu tablic informacyjnych / tablicy informacyjnej na jednej elewacji budynku nie może przekroczyć:
- na budynku zlokalizowanym na terenach PU: 2m2,
- na budynku zlokalizowanym na terenach U, KS i US: 1,5m2
7) szyldy umieszczać w sposób zapewniający harmonijne ukształtowanie elewacji budynku oraz ochronę elementów architektonicznego jej ukształtowania,
8) dopuszcza się lokalizację znaku firmowego lub marki / logo w kształcie i wielkości dostosowanej do parametrów zabudowy.
2. Na terenach oznaczonych symbolem PU, U, KS i US i ZP dopuszcza się lokalizację przestrzenno – architektonicznych nośników reklam i informacji, usytuowanych na terenie (słupów ogłoszeniowych, tablic, drogowskazów).
3. Ustala się następujące warunki kształtowania obiektów przestrzenno – architektonicznych nośników reklam i informacji, o których mowa w ust. 2:
1) maksymalna wysokość obiektów nie może przekroczyć: 2,5m,
2) maksymalna powierzchnia pojedynczej tablicy reklamowej / informacyjnej nie może przekroczyć:
- 2,5m2 – na terenach PU,
- 1,2m2 – na terenach U, KS, US i ZP.
3) na każdym wydzielonym w planie terenie dopuszcza się wyłącznie jeden element nośnika reklam i informacji,
4) dopuszcza się odmienne inne ukształtowania nośników reklam i informacji, pod warunkiem, że będą elementami miejskiego systemu informacji wizualnej / turystycznej,

§10
1. Wzdłuż linii rozgraniczających terenów oznaczonych symbolem UP, U, KS i US oraz innych terenów dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu następujących warunków:
1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg winny się charakteryzować jednakową wysokością oraz wspólnymi lub jednakowymi cechami rozwiązań plastycznych / architektonicznych i materiałowych,
2) wykluczyć lokalizacje ogrodzeń betonowych, w tym prefabrykowanych,
3) ogrodzenia ukształtować z przęseł ażurowych, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 50% powierzchni przęsła
4) dopuszcza się ogrodzenia drewniane lub metalowe,
5) ustala się następujące maksymalne wysokości ogrodzeń:
- dla terenów oznaczonych PU – 1,8m,
- dla terenów U, KS – 1,3m,
- dla terenu US: nie ustala się.

Rozdział 5
Zasady ochrony środowiska i przyrody

§11
1. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć produkcyjnych zaliczonych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art.173 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Ewentualne uciążliwości wywołane przez obiekty budowlane dopuszczone w planie nie mogą wykraczać poza granice działki obiektu będącego źródłem uciążliwości. Poziomy dopuszczalnych parametrów stanu środowiska w zakresie hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i wody określają przepisy w zakresie ochrony środowiska.


§12
1. W zagospodarowaniu terenów należy dążyć do zachowania w jak największym stopniu istniejących drzew i alej oraz zieleni związanej z ekosystemami cieków i zbiorników wodnych.
2. Zasady oraz warunki usunięcia drzew i krzewów określają przepisy odrębne.
3. Od strony dróg i granic terenów wyznaczonych w planie wprowadzić zieleń izolacyjna – wysoką i niską, o charakterze zieleni szpalerowej.

§13
1. Na terenach wyznaczonych w planie ustala się następujące minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej działki:
1) dla terenu 1US: 0,60,
2) dla terenu 2US: 0,35,
3) dla terenu 1PU i 2PU: 0,25,
4) dla terenu 1MU: 0,35,
5) dla terenu 1U, 2U: 0,25
6) dla terenu 1ZP: 0,75,
7) dla terenu 2ZP: 0,50,
8) dla terenu 1MN: 0,35,
9) dla terenu 1K: 0,40,
10) dla terenu 1KS i 2KS: 0,25.

§14
1. W zakresie ochrony przed uciążliwością hałasu ustala się, zgodnie z przepisami art. 114 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska:
1) tereny oznaczone symbolem 1US, 2US, 1ZP, 2ZP - podlegają ochronie jak tereny na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2) tereny oznaczone symbolem MU - podlegają ochronie jak tereny przeznaczone na cele mieszkalno – usługowe,
3) tereny oznaczone symbolem MN – podlegają ochronie jak tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


§15
1. Tereny 1PU, 2PU, 1KS i 2KS położone są w obrębie Obszaru Górniczego „Turoszów – Bogatynia”, utworzonego decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr GOsm/756/93/92 z dnia 30.06.1993r. oraz w terenu górniczego „Turoszów – Bogatynia I”, utworzonego decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr BKk/PK/555/96 z dnia 21.03.1996r.
2. Teren 2US (boisko sportowe) położony jest w strefie zagrożenia powodzią Q1%.
3. Teren 2US położony jest w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej” . Przy zagospodarowaniu terenów w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują szczególne procedury określone w przepisach odrębnych.


Rozdział 6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.

§16
1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg określają rysunki planu i uchwała.
2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających określono w rozdz. 9.

§17
1. Zachowuje się istniejącą obsługę terenów i działek z istniejących dróg dla terenów 1US, 2US, 1PU, 2PU, 1U, 2U, 1MN i 1MU.
2. Dopuszcza się nowe zjazdy lub skrzyżowania dróg wewnętrznych, obsługujących wyznaczone tereny, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi, z wyjątkiem zjazdów i skrzyżowań na drodze klasy G (Hradek nad Nisou – Zittau).
3. Orientacyjną lokalizację zjazdów lub skrzyżowań dróg wewnętrznych dla obsługi terenów 2U, 1K, 1KS, 2KS, oznaczono na rysunkach planu.
4. Wyklucza się bezpośrednią obsługę terenów 1KS i 2KS z drogi klasy G (Hradek nad Nisou – Zittau);

§18
1. Dopuszcza się wydzielenie dodatkowych dróg wewnętrznych.
2. Minimalna szerokość pasa terenu pod drogę wewnętrzną powinna wynosić 10m.
3. Dopuszcza się zaliczenie dróg wewnętrznych określonych w niniejszym planie do dróg publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
4. Parametry wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc i placów postojowych, placów gospodarczych i manewrowych, dojść pieszych i ścieżek rowerowych, należy przyjmować o wielkościach odpowiadających potrzebom techniczno – funkcjonalnym oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

§19
1. W pasie drogowym dopuszcza się lokalizację:
1) nowych obiektów i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz normach branżowych.
2) urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi oraz ochroną środowiska,
3) elementów wyposażenia przestrzeni publicznej.
2. Obiekty, o których mowa w ust. 1, lokalizować wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.
3. Elementy komunikacji służące pieszym należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§20
1. Dla nowej zabudowy, w granicach działek budowlanych, należy zapewnić odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych / gospodarczych.
2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy ustalić w oparciu o następujące minimalne wskaźniki:
1) na potrzeby zabudowy mieszkaniowej – 1m.p./1 mieszkanie,
2) na potrzeby obiektów produkcyjnych – 1m.p./100m2 p.u.,
3) na potrzeby usług, w następującym zakresie:
- biura – 1m.p./100m2 p.u.,
- obiekty handlowe – 1m.p./50m2 p.u.,
- usługi turystyczne – 1m.p./4 łóżka,
- restauracje, kawiarnie – 1m.p./10 miejsc konsumpcyjnych,
- usługi pozostałe – 1m.p./80 - m2 p.u.

§21
1. Ustala się zaopatrzenie w wodę obszaru planu poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w wodę funkcjonujący w oparciu o urządzenia wodociągowe, w tym gminne sieci wodociągowe, magistralne i rozdzielcze.
2. Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia ścieków.
3. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych komunalną siecią kanalizacyjną deszczową, przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych.
4. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie usuwania i utylizacji odpadów stałych:
1) składowanie czasowe odpadów wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych,
2) składowanie, segregacja i utylizacja z wykorzystaniem terenów gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenach komunalnego wysypiska.
5. Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, z uwzględnieniem następujących urządzeń:
1) linii elektroenergetycznych sn (20 kV),
2) stacji transformatorowych,
3) linii elektroenergetycznych nn (kablowych) z przyłączeniami.
6. Plan dopuszcza ogrzewanie obiektów zarówno za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, jak i instalacji zasilanych gazem lub energią elektryczną przy spełnieniu wymogów ochrony środowiska oraz wymogów ochrony zabytków
7. Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
8. Ustala się zasilenie obiektów w ciepło w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych.

§22
1. Ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej.
1) układ nowych oraz zakres rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w oparciu o założenia, koncepcje, programy i plany rozbudowy poszczególnych rodzajów sieci lub w oparciu o rozwiązania zawarte w projektach budowlanych poszczególnych przedsięwzięć.
2) nowe odcinki sieci lokalizować w terenach ulic określonych liniami rozgraniczającymi lub poza terenami ulic, w obszarach terenów wszystkich funkcji określonych w ustaleniach planu.
3) stacje transformatorowe należy lokalizować jako wolnostojące budowle lub jako urządzenia wbudowane w budynki
4) dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojących stacji transformatorowych na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki.
2. Dopuszcza się dodatkowe stacje transformatorowe na terenach oznaczonych symbolem PU, U i KS, stosownie do potrzeb poszczególnych odbiorców.
3. Projektowaną przesyłową sieć wodociągową ø 400, oznaczono na rysunku nr 8.
4. Przebudowę linii elektroenergetycznych, w przypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami, przeprowadzić na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne.
5. Zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji winno nastąpić na warunkach określonych przez właściciela sieci.
6. Urządzenia i sieci telekomunikacji należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
7. Wody opadowe odprowadzane z utwardzonych terenów, takich jak drogi, parkingi, place manewrowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopochodnymi, należy podczyszczać w stosownych urządzeniach. W przypadku stosowania powierzchni częściowo utwardzonych, zabezpieczyć odpowiednio środowisko gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.

§23
1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi – wskazanych w ustaleniach szczegółowych - dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obsługujących obszar gminy.
2. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg wymaga zgody zarządcy drogi.
3. Dopuszcza się zarurowanie rowów i cieków na terenach produkcyjno-usługowych i dróg wraz ze zmianą ich przebiegu w granicach działki.

Rozdział 7
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowani i użytkowania terenu.

§24
1. Na terenach oznaczonych symbolem 1PU, 2PU, 1MU, 1U, 2U 1MN 1K, 1KS i 2KS, nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
2. Na terenach oznaczonych symbolem 1US, 2US, 1ZP i 2ZP, dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie związane z obsługą imprez / festynów i spotkań rekreacyjno – wypoczynkowych. Tymczasowe zagospodarowanie lokalizować na okres trwania imprez okolicznościowych, spotkań i festynów.
3. Na terenach, o których mowa w ust.2, dopuszcza się lokalizacje letnich ogródków gastronomicznych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie może obejmować obiekty małej architektury oraz obiekty przenośne o formach namiotowych.
5. Ustala się następujące zasady i parametry kształtowania obiektów małej architektury:
1) stosować konstrukcję i wykończenie drewniane;
2) rozwiązanie architektoniczne – jednorodne dla całego terenu – ukształtować w nawiązaniu do regionalnej tradycji budowlanej i związanymi z nią formami detalu i snycerki (np. konstrukcji ryglowej / szachulcowej);
3) zadaszenie – strome, spadek połaci dachu w granicach 25 – 450,
4) maksymalna wysokość: 3,5m.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§25
1. Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały.
2. Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.
3. Ustala się następujące parametry podziału na działki na terenie 1U:
1) minimalna pow. dz.: 1800m2,
2) minimalna szer. dz.: 35m,
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 65 – 900.
4. Ustala się następujące parametry podziału na działki na terenie 2U:
1) minimalna pow. dz.: 1000m2,
2) minimalna szer. dz.: 30m,
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 65 – 900.
5. Ustala się następujące parametry podziału na działki na terenie 1MN:
1) minimalna pow. dz.: 700m2,
2) minimalna szer. dz.: 25m,
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80 – 900.

Rozdział 9
Ustalenia szczegółowe.

§26
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1 symbolem 1US ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
2) obsługę komunikacyjną terenu zapewnić od istniejących zlokalizowanych w otoczeniu terenu objętego zmianą planu dróg, poprzez zjazdy i drogi wewnętrzne – po uzyskaniu zgody zarządcy drogi;
3) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy określa rysunek planu;
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,10;
5) maksymalna wysokość kalenicy: 10m;
6) maksymalna wysokość okapu: 5,5m;
7) dach: stromy, o symetrycznych układach połaci i kalenicy – dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami;
8) kąt nachylenia połaci dachu : 30 - 450.

§27
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 10 symbolem 2US ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji – boisko sportowe;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji budynków

§28
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1PU ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjno - usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) od strony dróg i zabudowy sąsiedzkiej – mieszkaniowej, wprowadzić zieleń izolacyjną – wysoką i niską o charakterze zieleni szpalerowej (szpaleru drzew);
2) minimalna szerokość pasa zieleni od linii rozgraniczającej z terenami zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanymi przy ul. Polnej, powinna wynosić 12m;
3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
4) dopuszcza się lokalizację portierni w linii ogrodzenia;
5) obsługę komunikacyjną terenu zapewnić od istniejących dróg, zlokalizowanych w otoczeniu terenu objętego planem, poprzez zjazdy i drogi wewnętrzne - po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
6) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 352 (ul. Daszyńskiego – Dworska) – 10m;
7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,40;
8) maksymalna wysokość kalenicy: 14m;
9) maksymalna wysokość okapu: 7,5m;
10) kąt nachylenia połaci dachu: 30 - 450;
11) zachować wysokość kalenicy i kąt nachylenia połaci dachu budynku istniejącego.

§29
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 3 symbolem 2PU ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjno - usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) od strony dróg i zabudowy sąsiedzkiej – w tym mieszkaniowej, wprowadzić zieleń izolacyjną – wysoką i niską o charakterze zieleni szpalerowej.
2) minimalna szerokość pasa zieleni od linii rozgraniczającej z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz ul. Polnej, powinna wynosić 6m.
3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
4) dopuszcza się lokalizację portierni w linii ogrodzenia;
5) obsługę komunikacyjną terenu ustala się od ulicy Polnej;
6) obsługę komunikacyjną terenu zapewnić od istniejących zlokalizowanych w otoczeniu terenu objętego planem dróg, poprzez zjazdy i drogi wewnętrzne - po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
7) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 352 (ul. Daszyńskiego – Dworska) – 16m;
8) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,40;
9) maksymalna wysokość kalenicy: 14m;
10) maksymalna wysokość okapu: 7,5m;
11) kąt nachylenia połaci dachu: 30 - 450;
12) zachować wysokość kalenicy i kąt nachylenia połaci dachu budynku istniejącego.

§30
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 4 symbolem 1MU ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) obsługę komunikacyjną terenu ustala się od ulicy Młodych Energetyków;
2) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 352 – 10m;
3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
5) ustala się następujące parametry kształtowania nowej zabudowy:
6) maksymalna wysokość kalenicy: 14m;
7) maksymalna wysokość okapu: 7,5m;
8) kąt nachylenia połaci dachu: 30 - 450;
9) ustala się następujące warunki przebudowy, rozbudowy i odbudowy istniejącego budynku:
a) zachować charakterystyczne elementy architektonicznego ukształtowania budynku, w tym bryłę budynku, ukształtowanie i geometrię dachu, detal architektoniczny, wymiary, rozmieszczenie oraz układ i wewnętrzne podziały okien,
b) utrzymać wysokości budynku, w tym wysokości kalenicy i okapów oraz gzymsów,
c) rozbudowa może obejmować maksymalnie 25% pow. zabudowy budynku;
d) rozwiązanie architektoniczne rozbudowy / przebudowy ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku, określonych poprzez elementy architektonicznego jego ukształtowania, z zachowaniem wzajemnych między nimi relacji, proporcji i zasad kompozycyjnych (rozmieszczenia na elewacji),
e) wymiary i podział okien i drzwi oraz ich rozmieszczenie dostosować do kompozycji elewacji,
f) dopuszcza się uzupełnienie i wzbogacenie bryły oraz detalu budynków poprzez wprowadzenie nowych elementów zabudowy i detalu, w tym realizowanych z elementów współczesnej techniki budowlanej oraz współczesnych rozwiązań i wartości architektonicznych,
g) nowe elementy dostosować do zabytkowych cech i walorów architektonicznych budynku oraz jego charakterystycznych architektonicznych proporcji.

§31
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 5 symbolem 1U ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
2) minimalna odległość zabudowy od drogi powiatowej nr 2364D – 10m (wcięcie 15m),
3) ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy;
a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych / budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej,
b) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami,
e) w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie: przeszklonych elewacji, oraz innych elementów współczesnej techniki budowlanej oraz współczesnych rozwiązań architektonicznych;
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
5) maksymalna wysokość kalenicy: 12m;
6) maksymalna wysokość okapu: 7,5m;
7) kąt nachylenia połaci dachu: 30 - 450;

§32
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 8 symbolem 2U ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny obiektów obsługi komunikacji (stacja paliw), tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wykluczyć lokalizację zabudowy na gruntach nasypowych w obszarze nieistniejącego nieużytku i zbiornika wody;
2) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi 1KDG.
3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,45;
5) maksymalna wysokość kalenicy: 13,5m;
6) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 8,5m;
7) minimalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 5m;
8) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30 - 450;
9) dopuszcza się dach płaski.

§33
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 5 symbolem 1ZP ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) wyklucza się lokalizację:
a) budynków,
b) garaży,
c) kiosków, barakowozów, kontenerów,
2) nowe zespoły zieleni należy kształtować z zachowaniem następujących zasad:
a) wzdłuż ciągów komunikacyjnych wprowadzić zieleń szpalerową,
b) na granicy terenów oraz w obrębie stanowisk parkingowych wprowadzić zieleń izolacyjną,
c) zespoły zieleni kształtować z udziałem drzew i zieleni niskiej.

§34
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 7 symbolem 2ZP ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) wyklucza się lokalizację budynków;
2) nowe zespoły zieleni należy kształtować z zachowaniem następujących zasad:
a) wzdłuż ciągów komunikacyjnych wprowadzić zieleń szpalerową,
b) na granicy terenów oraz w obrębie stanowisk parkingowych wprowadzić zieleń izolacyjną.

§35
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 8 symbolem 1MN ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, usługi wbudowane.
3) usługi mogą zajmować nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi 1KDG;
2) minimalna odległość zabudowy gospodarczej od drogi 1KDG (wojewódzkiej nr 352) – 10m;
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,25;
4) maksymalna wysokość kalenicy: 10,5m;
5) maksymalna wysokość okapu: 5,5m;
6) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 35 - 450.
7) ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy;
a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej,
b) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami.

§36
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 6 symbolem 1K ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wyklucza się lokalizację drzew w odległości 25m od terenów kolejowych;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
3) dopuszcza się lokalizację portierni w linii ogrodzenia;
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,25;
5) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 9,5m;
6) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 25 - 450;
7) dopuszcza się dach płaski.

§37
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 9 symbolem 1KS ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi komunikacji samochodowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury drogowej;
3) dopuszcza się lokalizację usług, o których mowa w §3 pkt 6 lit a, b, c, d, f, g, h.
4) dopuszcza się usługi wbudowane w budynkach obsługi komunikacji samochodowej, zlokalizowanych na wyznaczonym terenie. Wydzielone w obszarze terenu działki budowlane - przeznaczone w całości pod usługi - mogą zajmować do 50% powierzchni wyznaczonego terenu.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajduje się droga klasy G1/2 (docelowo G2/2) Hradek nad Nisou – Zittau, dla której wydzielono, w trybie przepisów odrębnych) pas terenu o szerokości około 60m;
2) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi klasy G1/2 (docelowo G2/2) Hradek nad Nisou – Zittau
3) obsługę komunikacyjną terenu ustala się z drogi nr 2361D – Z1/2 (docelowo G1/2);
4) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej klasy G1/2 (docelowo drogi G2/2) Hradek nad Nisou – Zittau - 20m;
5) minimalna odległość zabudowy od drogi powiatowej nr 2361D - Z1/2 – 10m;
6) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy w przypadku lokalizacji zabudowy zwartej;
7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
8) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 9m;
9) dach stromy, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami
10) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30 - 450;
11) dopuszcza się dach płaski.

§38
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 9 symbolem 2KS ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi komunikacji samochodowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury drogowej;
3) dopuszcza się lokalizację usług, o których mowa w §3 pkt 6 lit a, b, c, d, f, g, h;
4) wydzielone w obszarze terenu działki budowlane - przeznaczone w całości pod usługi - mogą zajmować do 50% powierzchni wyznaczonego terenu.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi klasy G1/2 (docelowo G2/2) Hradek nad Nisou – Zittau
2) obsługę komunikacyjną terenu ustala się z drogi nr 2361D – Z1/2 (docelowo KDG1/2);
3) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej klasy G1/2 (docelowo drogi G2/2) Hradek nad Nisou – Zittau - 20m;
4) minimalna odległość zabudowy od drogi powiatowej nr 2361D –Z1/2 – 10m;
5) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy w przypadku lokalizacji zabudowy zwartej;
6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
7) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 8,5m;
8) dach stromy, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami
9) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30 - 450;
10) dopuszcza się dach płaski.

§39
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 8 planu symbolem 1KDG (droga główna - G1/2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352 nr ), wprowadza się następujące ustalenia:
1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 35m;
2) w pasie drogowym lokalizować wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu;
3) obsługę obszarów przyległych ustala się wyłącznie poprzez skrzyżowania / zjazdy oznaczone na rysunku planu.

§40
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 5 i 8 zmiany planu symbolem 1KDW i 2KDW (droga wewnętrzna), wprowadza się następujące ustalenia:
1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 10m;
2) w pasie drogowym dopuszcza się wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.

Rozdział 10
Przepisy końcowe

§41
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.


§42
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§43
Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, łącznie z załącznikami wymaganymi art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu oraz rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

Zmiany w planie zostały opracowana zgodnie z procedurą zawartą w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), z udziałem czynności, jak niżej:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miasta i Gminy Bogatynia podjęła uchwałą nr XXXVI/261/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.
W dniu 20 kwietnia 2009r. r. ukazało się w Polskiej Gazecie Wrocławskiej ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmian w planie, z określonym terminem składania wniosków do zmian w planie.

Pismami z dnia 27 marca 2009r. Znak BZP.7321.3-3/195/4724/09, zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie instytucje i organy, właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu; w zawiadomieniu ustalono termin składania wniosków do planu: 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Do opracowanego i zaakceptowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia projektu zmiany w planie dołączono prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia zmian w planie.
Projekt zmiany planu po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22 lipca 2010r. do 11 sierpnia 2010r.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian w planie odbyła się 04 sierpnia 2010r. Z dyskusji sporządzono protokół.
Do wyłożonego projektu zmian w planie wyłożonego do publicznego wglądu uwagi nie wpłynęły.
W związku z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), informuję:
1. Udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), został zapewniony stosownie do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r.
2. Rozwiązań alternatywnych projektu zmian w planie nie rozpatrywano, ze względu na zdefiniowany jednoznacznie cel opracowania projektu zmian w planie, uwarunkowania i ograniczenia związane z ochroną wartości przyrodniczych oraz jednoznaczne postanowienia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – z wyjątkiem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
3. W czasie trwania procedury opracowania zmian w planie, uzyskano uzgodnienia dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (PPIS: pismo nr ZNS-60-601-43/MO/09 z 06.05.2009r. i RDOŚ: pismo nr RDOŚ-02-WSI-7041-1/99/09/ag z dnia 15.05.2009r.) oraz opinię RDOŚ (pismo: RDOŚ-02-WSI-7041-2/496/09/ag z dnia 30.09.2009r. i uzgodnienie RDOŚ pismo RDOŚ –02-WPN-6633-579/09/ag z dnia 29.09.2009r.). O opinię PPIS wystąpiono pismem z dnia 26.03.2009r. Znak BZP.7321.3-9/667/11135/09. Na wystąpienie Burmistrza nie uzyskano odpowiedzi.
4. Do prognozy oddziaływania na środowisko – wyłożonej do publicznego wglądu - uwag nie wniesiono.
5. Postępowania transgranicznego nie przeprowadzono.
6. Nie przewiduje się propozycji dotyczących ustalenia indywidualnych „metod i częstotliwości prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu”. Zakłada się kontrolę realizacji postanowień zmian w planie zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.).


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta i Gminy Bogatynia uchwala plan miejscowy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej ustalonych w zmianach planu oraz o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian w planie.
W związku z powyższym przedkładam:
1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
2. Zał. nr 1 – rysunki zmian w planie w skali 1:1000 i 1:2000.
3. Zał. nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.
4. Zał. nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

Ilość odwiedzin: 6847
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXX/476/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXX/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Szcześniak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-09-20 15:33:56
Data udostępnienia informacji: 2010-09-20 15:33:56
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-24 10:54:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner