logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXXI/482/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 września 2010 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/320/2006 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2006 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bogatynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu wyborczym.


Na podstawie art.92 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1457z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/320/2006 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2006r. w sprawie podziału Miasta i Gminy w Bogatyni na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym rozszerza się granice w okręgu wyborczym nr 3 o następująco nowo powstałe ulice:

- Sybiraków,
- Spokojna.
 

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Ilość odwiedzin: 661
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXI/482/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXI/482/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/320/2006 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2006 r. w sprawie p
Osoba, która wytworzyła informację: Olimpia Stanaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-10-01 11:55:26
Data udostępnienia informacji: 2010-10-01 11:55:26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-01 11:57:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner