logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOP.7624 –9/2010                          Bogatynia, dnia 28.09.2010 r.

  
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
      Na podstawie art. 38 i art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
                                            
informuję
 
      o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyszków, budowa oczyszczalni ścieków.”
 
      Decyzja została wydana na wniosek Gminy Bogatynia w imieniu której występuje Pani Elżbieta Sugier – dyrektor Biura Konsultingowego Ochrony Środowiska EKOSYSTEM ŚLĄSK z siedzibą w Mysłowicach.
 
      Z treścią podjętej decyzji, dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29.
      Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1300.
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
 
  Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji
          Dominik Matelski
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-decyzjia o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyszków,budowa oczyszczalni ścieków"
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Gużniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-09-08 13:20:41
Data udostępnienia informacji: 2010-10-13 13:20:41
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-13 13:49:43

Wersja do wydruku...

corner   corner