logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Spis dokumentów:
1. OBWIESZCZENIE-decyzjia o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyszków,budowa oczyszczalni ścieków"
2. Obwieszczenie o numerach i granicach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Gminy i Miasta Bogatynia
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Gminy i Mi
3. OBWIESZCZENIE-zakończenie postępowania wyjaśniającego w sprawie wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
4. OBWIESZCZENIE-decyzja umarzająca dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji dozowania i podawania biomasy na terenie PGE Elektrowni Turów S.A.w Bogatyni"
5. OBWIESZCZENIE-decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia pn."Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
6. OBWIESZCZENIE- wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia pn."Wykonanie sieci kanlaizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z
7. OBWIESZCZENIE-postanowienie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsiewzięcia pn."Budowa zespołu 4 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wys.max. do 180
8. Wykaz słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Bogatynia
9. OBWIESZCZENIE-decyzja o srodowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsiewziecia pn."Budowa pawilonów handlowo-usługowych oraz lokalu gastronomicznego wraz z rozdzielczą siecią kanlaizacji s
10. OBWIESZCZENIE-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu 4 elektrowni wiatrowych o wys.max.do 180m,śred
11. OBWIESZCZENIE- decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsiewzięcia pn."Budowa uzbrojenia terenów pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Leśnej w Bogatyni"
12. OBWIESZCZENIE-postanowienie nakazujące obowiązek sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitranej w miejscowości Wyszków,budowa oc
13. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
14. OBWIESZCZENIE- postanowienie nakładajace obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsiewzięcia polegajacego na budowie Elektrowni Waitrowej Turów -EWT w Boga
15. OBWIESZCZENIE-rozpoczecie procedury transgranicznej dla plnowanej inestycji pn.Budowa zespołu 27 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokosci max.do 180 m,.....
16. OBWIESZCZENIE-decyzja umarzająca odsiarczanie -budowa III linii technologicznej do przemiału kamienia wapiennego
17. OBWIESZCZENIE-decyzja o środowiskowych uwarunkowanich realizacji planowanego przedsięwzięcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami snitarnymi dla miejscowości Opolno
18. OBWIESZCZENIE-zakończenie postępowania wyjaśniajacego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegajacego na budowie pawilonów handlow
19. OBWIESZCZENIE-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysz
20. OBWIESZCZENIE-postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływani na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz
21. OBWIESZCZENIE-przebudowa uzbrojenia Osiedla Piastowskiego w Porajowie, gmina Bogatynia
22. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
23. OBWIESZCZENIE- wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu 27 elektrowni wiatrowych o wiezach tabularnych
24. OBWIESZCZENIE-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Opolnie Zdrój
25. OBWIESZCZENIE-decyzja umarzajaca postępowanie w sprawie wydanai decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich realizacji planowanego przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie istniejacej bezobsługowej
26. OBWIESZCZENIE-akcja wyłapywania bezdomnych psów i kotów
27. OBWIESZCZENIE- zmiana wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa Elektrowni Wiatrowej Turów-EWT w Bogatyni
28. OBWIESZCZENIE-postanowienie o przekazaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budo
29. OBWIESZCZENIE- postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia ocenuy oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudo
30. OBWIESZCZENIE-decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie obiektów sportowych przy Zespo
31. OBWIESZCZENIE-decyzja o środowiskowych uwarunkowanich realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Biskupiej w Bogatyni wraz z budową oświetlenia
32. OBWIESZCZENIE-budowa sieci kanalizacji sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników dla osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni
33. OBWIESZCZENIE-postanowienie o nie stwierdzeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Biskupiej w Bogatyni wraz z budową
34. OBWIESZCZENIE-wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa -budowa pawilonów handlowych ulica Daszyńskiego
35. OBWIESZCZENIE- decyzjia umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórk
36. OBWIESZCZENIE-decyzja środowiskowa dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie budynków komunalnych wielorodzinnych w Sieniawce, gmina Bogatyni
37. OBWIESZCZENIE-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na przebudowie uzbrojenia Osiedla Piastowskiego w Porajowie, gmina Bogatynia
38. INFORMACJA - Budowie farmy wiatrowej w miejscowości Vaclavice
39. OBWIESZCZENIE-zawiadomienie o wszcęciu postępowania -przebudowa ulicy Biskupiej w Bogatyni wraz z budową oświetlenia
40. OBWIESZCZENIE-decyzja przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego
41. OBWIESZCZENIE-postanowienie o nie stwierdzeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie uzbrojenia Osiedla Piastowskiego, gmina B
42. OBWIESZCZENIE-przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsiewzięcia pn." Wykonanie instalacji odpylania i wentylacji w zasobniku szczelinowym węgla w
43. OBWIESZCZENIE-decyzja przebudowa nawierzchni ulic Reymonta, 22 Lipca, Okrzei, H. Sawickiej w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego oraz budową oświetlenia
44. OBWIESZCZENIE- postanowienie o nie stwierdzeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na przebudowie ulicy Waryńskiego w Bogatyn
45. OBWIESZCZENIE-postanowienie w sprawie transgranicznego oddzoaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn." Elektrownia Wiatrowa Turów -EWT w Bogatyni"
46. OBWIESZCZENIE- postanowienie o nie stwierdzeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dlaplanowanego przedsiewzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni ulic Reymonta, 22
47. OBWIESZCZENIE- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na budowie uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy
48. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
49. OBWIESZCZENIE- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odczepami do istniejących budynków przy ulicy D
50. OBWIESZCZENIE-postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na śrdowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa farmy wiatrowej o mocy 15 MW wraz z niezbędną inf
51. OBWIESZCZENIE-zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatro
52. OBWIESZCZENIE-przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego
53. OBWIESZCZENIE- postanowienie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa farmy wiatrowej o mocy 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą tech
54. OBWIESZCZENIE-postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla aprzedsiewzięcia polegajacego na budowie uzbrojenia i zagospodarowania ternu pod przy
55. OBWIESZCZENIE-przebudowa nawierzchni ulic Reymonta, 22 Lipca, Okrzei, H.Sawickiej w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia oraz budową oświetlenia.
56. OBWIESZCZENIE- wszczecie postepowania- przebudowa nawierzchni ulic oraz częściowej wymianie uzbrojenia podziemnego w ulicach:II Armii Wojska Polskiego,Daszyńskiego,Zygmuntowskiej,Pastwiskowej w Bog
57. OBWIESZCZENIE-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej na terenach pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Opolowskiej
58. OBWIESZCZENIE-rozszerzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsiewzięcia polegajacego na budowie Elektrowni Wiatrowych Turów -EWT w Bogatyni z 24 elekt
59. OBWIESZCZENIE-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn."Budowa uzbrojenia i zagospdoaraowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe j
60. OBWIESZCZENIE-decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na kompleksowej termomodernizacji budynkó
61. OBWIESZCZENIE-decyzja o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie nawierzchni ulic oraz częściowej wymianie uzbrojenia podziemnego w ulicach :II Armii W.P., Da
62. OBWIESZCZENIE-budowa otwartych obiektów sportowych wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół Ogólnokształczących w Bogatyni
63. OBWIESZCZENIE-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na odbudowie ulic oraz oświetlenia ulicznego drogi gminnej Bogatynia-Markocice dla ulic: Kolejowa,Kopernika,
64. OBWIESZCZENIE-wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsiewzięcia pn.Odbudowa koryta potoku Miedzianka na odcinku km 5+480 do 10+744
65. OBWIESZCZENIE-dopuszczenie do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn."Elektrownia Wiatrowa Turów - EWT w Bogatyni organizacji ekologicznej
66. OBWIESZCZENIE-wszczęcie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn"Elektrownia Wiatrowa Turów -EWT w Bogatyni
67. OBWIESZCZENIE-wszczęcie postępowania budowa Elektrowni Wiatrowych Turów -EWT w Bogatyni
68. OBWIESZCZENIE-budowa pawilonów handlow-usługowych oraz lokalu gastronomicznego wraz z rozdzielczą siecią kanalizacji sanitarnej,realizacją wewnętrznych dróg dojazdowych parkingu dla samochodów
69. OBWIESZCZENIE- postanowienie o nie stwierdzeniu obowiazku przeprowadzenia ocenuy oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni ulic oraz częściowej uzbr
70. OBWIESZCZENIE-wszcęcie postepowania kompleksowa termomodernizacja budynków Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce
71. OBWIESZCZENIE-decyzjia umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej bezobsłu
72. OBWIESZCZENIE-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji paliw płynnych w Porajowie
73. OBWIESZCZENIE-budowa radiofonicznej satcji nadawczej przy ulicy Zgorzeleckiej w Bogatyni.
74. OBWIESZCZENIE-decyzja o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji odpylania i wentylacji zasobnika szczelinowego węgla w PGE Elektrowni Tu
75. OBWIESZCZENIE-przebudowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Zatoniu, gmina Bogatynia.
76. Informacja o wyrobach zawierających azbest
77. OBWIESZCZENIE-informacja o ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest
78. OBWIESZCZENIE-budowa oczyszczalni wód kopalnianych z pompowni T-6 ze zrzutem do potoku Biedzrychówka.
79. WYKAZ ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
80. Nabór wniosków o udzielenie dotacji - sport kwalifikowany - 2009 rok
nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bogatynia na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia w 2009 roku
81. Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień - 2009 rok
nabór wniosków o przyznanie w 2009 roku stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym; nabór wniosków o przyznanie w 2009 roku nagród i wyróżnień za wysokie wyniki
82. Wykaz dotacji na 2009 rok dla klubów sportowych i organizacji spoza sektora finansów publicznych
Dotacje dla klubów sportowych i organizacji spoza sektora finansów publicznych
83. Wykaz stypendystów sportowych i osób nagrodzonych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w 2008 roku
84. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytua
85. Ogłoszenie Burmistrza
nabór wniosków o dotacje - sport kwalifikowany - rozgrywki piłki nożnej w sezonie 2009/2010
86. Zarządzenie Nr 104/09
otwarty konkurs ofert - profilaktyczna działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym
87. Dotacje - sport kwalifikowany - II półrocze 2009 roku
Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje na rozgrywki piłki nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2009/2010
88. OBWIESZCZENIE-obowiazkowe szczepienie psów
89. Ogłoszenie Burmistrza
wyniki otwrtego konkursu ofert - profilaktyczna działalność dla dzieci -wczesna edukacja dla dzieci w wieku przedszkolnym
90. Wykaz dotacji na 2010 rok
Dotacje na sport kwalifikowany i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku
91. Stypendia sportowe w 2010 roku
Wykaz stypendystów
92. OGŁOSZENIE
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego
93. Ogłoszenie Burmistrza
w sprawie naboru wniosków o dotacje - rozgrywki piłki nożnej w II półroczu 2010 roku
94. Oferta Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów "Klanza" w Bogatyni
w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach tzw. "małych grantów"
95. Wykaz dotacji dla klubów sportowych na II półrocze 2010 roku
dotacje na rozgrywki piłki nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011

Ilość odwiedzin: 43523
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-04-18 14:28:29
Data udostępnienia informacji: 2007-04-18 14:28:29
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-27 08:41:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner