logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


                                   Bogatynia, dnia 3.07.2009 r.

IOŚ. 7624 –13/09                                                                            

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
      Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o mocy 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną składającą się z sześciu sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda w obrębie Jasnej Góry, gmina Bogatynia, powiat Zgorzelec”.
      Postępowanie zostało wszczęte na wniosek firma TRASKO ENERGIA Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu.
 
      Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
 
      Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko i sporządzany jest raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
      W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29, pok. 8  tel. (075) 77 32 196 w godzinach od 1000 do 1500.
 
     Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:umig@bogatynia.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od dnia 7.07.2009r. do 29.07.2009r.
 
 
                          Z-ca Burmistrza ds.Inwestycji
                               Dominik Matelski 
 
 
      
 
 

 

 

Ilość odwiedzin: 1537
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatro
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-07-03 09:23:00
Data udostępnienia informacji: 2009-07-07 08:23:14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-07 08:51:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner