logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


                  Bogatynia, dnia 10.04.2009 r.

IOŚ. 7624 –6/09                                                       
 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu w dniu  20 lutego 2009r. na wniosek firmy GEPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Wiatrowych Turów – EWT w Bogatyni.
 
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowychuwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnień z następującymi organami:
            - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu
            - Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
 
W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się  z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29,pok.8 tel. (075) 77 32 196 w godzinach od 1000 do 1500.
 
Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:umig@bogatynia.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od dnia 20.04.2009r. do 4.05.2009r.
 
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
 Andrzej Grzmielewicz
 

Ilość odwiedzin: 1959
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-wszczęcie postępowania budowa Elektrowni Wiatrowych Turów -EWT w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-04-10 12:00:57
Data udostępnienia informacji: 2009-04-24 13:50:57
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-24 14:12:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner