logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Apelujemy do mieszkańców gminy o: przedkładanie „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni , ul. Daszyńskiego 1, pok. nr 6 (parter).

Azbest - to grupa wielu różnych minerałów, występujących w formie włóknistej. Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna.

 Azbest stosowany do produkcji:

 - pokryć dachowych,

 - osłon elewacyjnych ścian,

 - przewodów kominowych,

 - rur wodociągowych i kanalizacyjnych,

 -  elementów izolacyjnych,

 - kuchenek, piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy,

 - suszarek do włosów,

 - siatek azbestowych.

 - farb, pokostów, klejów, smarów,

 - płytek i wykładzin podłogowych,

 - koców gaśniczych,

 - wyrobów małogabarytowych, takich jak uszczelki, kształtki, okładziny hamulcowe czy wyroby włókiennicze.

 Eternit – nazwa handlowa materiałów budowlanych azbestowo – cementowych. Z eternitu wykonywano płyty pokryciowe - elewacyjne i dachowe - oraz rury. Był to materiał ogniotrwały, odporny na wpływy atmosferyczne oraz działanie wody i ścieków, a jednocześnie wytrzymały mechanicznie.

 Demontaż - obecnie stosowanie azbestu i eternitu jest zakazane w większości rozwiniętych państw świata i trwa proces usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków. Jednak demontaż nie zawsze jest wykonywany właściwie, gdyż największe niebezpieczeństwo tego materiału występuje podczas jego kruszenia - co szczególnie zachodzi w trakcie usuwania płyt eternitowych. Nieuszkodzone powłoki eternitowe na budynkach są nadal stosunkowo bezpieczne, choć wypłukane deszczem włókna stanowią niebezpieczeństwo wokół budynków. Rozpad płyt (a za tym także włókien) następuje po 20-50 latach od wyprodukowania,
w zależności od technologii produkcji. Demontażem powinny zajmować się specjalistyczne firmy stosujące odpowiednio bezpieczne technologie.

 Oddziaływania na zdrowie ludzkie - oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu, prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc, międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości!). Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie - w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu.

 Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami azbestowymi zostały zakazane. Azbest będący w użytkowaniu - powinien zostać usunięty ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032r.

 Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka mechaniczna). Dlatego bezwzględnie przy wykonywaniu prac związanych z usuwaniem azbestu należy korzystać z usług wyspecjalizowanych firm, które gwarantują bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska usunięcie azbestu z obiektu, właściwy transport do miejsca unieszkodliwienia, gwarantują nadzór na prawidłowym przebiegiem prac i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów zawierających azbest.

 Niedopuszczalne jest:

-wrzucanie azbestu do pojemników, kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,

 - mieszania ich z odpadami z remontów i rozbiórek obiektów budowlanych,

 - czy „własne zagospodarowanie” na terenie nieruchomości! 

 Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony oraz nie poddawany działaniom mechanicznym – nie stanowi zagrożenia! Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania odpadów zawierających azbest ciążą na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, na terenie którego się znajdują.

  Do obowiązków właściciela (użytkownika wieczystego, zarządcy) m.in. należy:

 - kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych,urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest, 

 - sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji miejscazawierającego azbest,

 - usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną dowymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

 - sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dlakażdegopomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyrobyzawierające azbest,

 - przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

 - sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub prezydentowi miasta (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

 - zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

 Kolejnym etapem będzie opracowanie i przyjęcie „Programu usuwania azbestu na terenie gminy Bogatynia”,w ramach którego zostaną określone zasady i warunki dofinansowania usuwania azbestu,
z którego będą mogli korzystać mieszkańcy gminy posiadający odpady azbestowe.

 W celu właściwego opracowania „Programu usuwania azbestu” oraz właściwego zaplanowania wysokości środków w budżecie miasta konieczna jest rzetelna inwentaryzacja miejsc i ilości występowania odpadów azbestowych oraz jego stanu technicznego znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Bogatynia.

 Pod nr tel. 0 75 77 32 196 wew. 44 można uzyskać informacje dotyczące bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska usuwania azbestu oraz formularze wniosków i bieżąco aktualizowany wykaz przedsiębiorców, którzy mają uregulowany stan formalno – prawny w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie gminy Bogatynia.

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZATWIERDZONYPROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W ZAKRESIE WYTWARZANIA ODPADÓWZAWIERAJĄCYH AZBEST NA TERENIE GMINY BOGATYNIA

 

 

 

1. Przedsiębiorstwo "ZET" Sp. Z O.O. ul. J. Matejki 15, 47-220 Kędzierzyn Koźle

 - kod odpadu 17 06 05

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RACHEM" ul. Górnicza 86/5, 51-136 Wrocław

- kod odpadu 17 06 01,  17 06 05

3. Regionalne Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego i Ochrony Środowiska ERBUD 

ul. Kosinowo 2/1, 55-110   Prusice  - kod odpadu 17 06 01, 17 06 05

4. Firma Handlowo-Usługowa "OPAŁ" Sp. cyw. A Święcicki, C. Święcicka,

ul. Daszyńskiego 26, 59-920 Bogatynia - kod odpadu 16 02 12, 17 06 01, 17 06 05

5. AK NOVA Sp. Z O.O. ul. Ostrowska 42,  63-430 Odolanów

- kod odpadu 16 02 12, 17 06 01, 17 06 05

 

 

6. HYDROTECHNIKA Sp. Z O.O. ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce

- kod odpadu 16 02 12, 17 06 01, 17 06 05

7. E-PIK Usługi Ekologiczne Spółka Z O.O.ul. Grunwaldzka 269/1,60-179 Poznań

-  kod odpadu 17 06 01,17 06 05

 

                               Naczelik Wydziału Inwestycji  i Ochrony Środowiska
                                                           Czesław Brożyna

Ilość odwiedzin: 7952
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Szymków
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Gowin
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-04-22 12:12:00
Data udostępnienia informacji: 2008-04-25 10:21:06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:25:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner