logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w zw. z art. 162 ust. 4 oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z dnia 19.08.2007 r.),
 
Informuje
o obowiązku udzielenia informacji w terminie do 31 stycznia 2010 roku, o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywanyazbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanychwyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru zawartego w:
 1) załączniku nr 1 - o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania;
 2) załączniku nr 2 - o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone. Informację, o której mowa, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:
 1) jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej marszałkowi województwa;
 2) drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
 
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do
dnia 31 stycznia każdego roku.
 
W pomieszczeniach gdzie jest wykorzystywany azbest lub jego wyroby, umieszcza się w widocznym miejscu instrukcję postępowania i oznakowanie wg określonego wzoru: Wzór oznakowania instalacji, urządzeń lub pomieszczeń zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest: (załącznik nr 3). Formularze do pobrania znajdują w następujących miejscach Urzędu Miasta
i Gminy Bogatynia: Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 6, ul. Daszyńskiego 1,Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 8, ul. 1-go Maja 29.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
     Andrzej Grzmielewicz
 

 

Ilość odwiedzin: 1231
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-informacja o ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Szymków
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-01-05 11:56:09
Data udostępnienia informacji: 2010-01-28 09:56:09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-28 10:08:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner