logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXXII/485/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 27 października 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 211, art.212 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 9.732.347,14 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 7.760.400,00 zł
- dochody majątkowe kwota 1.971.947,14 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 6.010.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody majątkowe kwota 6.010.000,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 13.485.070,14 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 2.306.349,61 zł
- wydatki majątkowe kwota 11.178.720,53


2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 9.762.723,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 99.723,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 9.663.000,00 zł

§ 3

W Załączniku Nr 13 „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok dokonuje się zmian jn, jednocześnie załącznik otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały,

Wprowadza się: Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - z zadaniem: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia rowu wraz z dopływami bocznymi od Zalewu do rzeki Miedzianki z ogólną kwotą nakładów w 2011 roku 36.000,00 zł

§ 4

W Dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
rozdział 90002 „ Gospodarka odpadami” § 6010 – zmienia się zakres
rzeczowy aportu do GPO Spółka z o.o w Bogatyni z: „ Środki na zakup linii
do selektywnej zbiórki odpadów” z kwotą 500.000,00 zł na „ Budowa
instalacji ujęcia ,oczyszczania i spalania gazu składowego na składowisku
odpadów w Bogatyni” z kwotą 500.000,00 zł

§ 5

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 179.050.554,54 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 185.441.273,68 zł
- deficyt budżetu kwota 6.390.719,14zł
- przychody budżetowe w wysokości 12.139.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

Załączniki do pobrania: 2010-11-09 10:09:50 - uzasadnienie do uchwały (87.49 kB)
2010-11-09 10:10:20 - załącznik nr 1 (52.44 kB)
2010-11-09 10:10:46 - załącznik nr 2 (59.83 kB)

Ilość odwiedzin: 1646
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/485/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/485/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 09:50:21
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09 09:50:21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 10:11:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner