logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXXII/489/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ponownej skargi Pani Zofii Sęk Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uznaje za bezzasadną skargę Pani Zofii Sęk z dnia 1 lipca 2010 roku na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr LXII/378/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie załatwienia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku z zaniechaniem udzielania usług opiekuńczych oraz Nr LXX/419/10 z 21 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 


Załącznik
do Uchwały Nr LXXXII./489/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 listopada 2010 roku


Uzasadnienie

W dniu 2 lipca 2010 roku wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni skarga Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bogatyni. 28 lipca 2010 roku wpłynęła dodatkowa dokumentacja w sprawie skargi Pani Zofii Sęk.
Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /tekst jedn. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia pismem BB.0561-37/675/2010 z 6 lipca 2010 roku oraz BB.0561-37-2/675/2010 z 28 lipca 2010 roku zgodnie z właściwością przekazał skargę Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Bogatynia do rozpatrzenia przez Radę.
Przewodniczący Rady skierował skargę do Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia, gdzie członkowie analizując jej treść stwierdzili, iż skarżąca ponowiła treść zarzutów bez wskazania nowych okoliczności.
Tym samym aktualne pozostaje stanowisko Rady wyrażone w uchwałach Nr LXII/378/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku oraz Nr LXX/419/10 z 21 kwietnia 2010 roku w sprawie załatwienia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni uznające skargę za bezzasadną.

 


 

Ilość odwiedzin: 851
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/489/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/489/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Dudziak-Piwowarska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 11:49:13
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09 11:49:13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 11:51:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner