logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXXII/495/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące jednostki budżetowe, które utworzą wydzielony rachunek dochodów:
1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Porajowie,
2. Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni,
3. Publiczne Przedszkole nr 4 w Bogatyni,
4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Bogatyni,
5. Publiczne Przedszkole nr 6 w Bogatyni,
6. Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni,
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni,
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju,
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni,
10. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni,
11. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie,
12. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie,
13. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bogatyni,
14. Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni.

§ 2

Źródłami dochodów gromadzonych przez jednostki na wydzielonym rachunku dochodów są:
1. opłaty wnoszone przez osoby korzystające z urządzeń i obiektów sportowych jednostek,
2. wpływy z tytułu najmu nieruchomości przekazanych jednostkom w trwały zarząd, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
3. opłaty wnoszone za żywienie i dożywianie,
4. opłaty wnoszone za dodatkowe zajęcia prowadzone w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych określone odrębną uchwałą Rady,
5. wpływy z usług wynikających ze statutowej działalności jednostki,
6. dochody uzyskane z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przekazanych na rzecz tych jednostek,
7. dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostek określonych w uchwale, bądź też w ich użytkowaniu,
8. prowizje uzyskane z tytułu zawieranych umów ubezpieczeniowych.

§ 3

Dochody, o których mowa w §2 uchwały, przeznacza się na:
1. zakup sprzętu sportowego i wyposażenia,
2. organizację imprez szkolnych,
3. zakup nagród,
4. wynagrodzenia bezosobowe,
5. żywienie i dożywianie,
6. drobne naprawy i bieżące konserwacje,
7. zakup środków sanitarno – higienicznych, zakup energii,
8. wydatki na zakupy inwestycyjne.

§ 4

Dysponentami wydzielonych rachunków dochodów są kierownicy jednostek wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 5

Obsługę administracyjną oraz księgową wydzielonych rachunków prowadzą samodzielnie poszczególne jednostki.

§ 6

1. Podstawą gospodarowania środkami na wydzielonym rachunku jest roczny plan finansowy określający dochody i wydatki.
2. Plan finansowy sporządzony jest w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu zgodnie z klasyfikacją budżetową.
3. Plan finansowy sporządzają kierownicy jednostek wymienionych w §1 niniejszej uchwały i przedkładają Burmistrzowi w terminach określonych dla budżetu Gminy.
4. Dokonywanie zmian w rocznym planie finansowym wydzielonego rachunku i ich zatwierdzanie następuje na wniosek kierownika jednostki w trybie przewidzianym jak dla budżetu Gminy.

 

§ 7

Sprawozdania z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku sporządza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych uchwałą stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 grudnia 2006 roku z późn. zm. w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 


 

Ilość odwiedzin: 1269
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/495/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/495/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Remian
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 14:56:46
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09 14:56:46
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 14:59:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner