logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
         minus Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
         plus Ogłoszenia
         minus Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt
         minus Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
         minus Zarządzenie wprowadzające i pismo zatwierdzające instrukcję kancelaryjną i składnicy akt
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Majątek
         minus Zarządzenia
         minus Sprawozdawczość
         minus Zamówienia Publiczne
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Regulamin   przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg  i  wniosków

  w Publicznym Przedszkolu Nr 7

w Bogatyni

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,poz. 235 ).

   

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków(Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz.46).

   

   

  Rozdział I

  Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

   

  § 1.

  1. Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

   

 3. dyrektora przedszkola – w każdy poniedziałek w godzinach  od 15 00 do 15 ⁴⁵ w gabinecie dyrektora;

 4. pracowników wyznaczonych imiennie przez dyrektora przedszkola:

 5. Jolantę Jurewicz– referentaprzedszkola – w każdy poniedziałek od 1500 do 1545 w kancelarii przedszkola.

  2. Skargi mogą być wnoszone:

 6. < >< >

  pocztą elektroniczną;

 7. ustnie do protokołu – zał.1.

   

 8. Pracownik przyjmujący skargę/wniosek potwierdza złożenie skargi/wniosku, jeżeli osoba je wnosząca zażąda potwierdzenia -zał.2.

   

 9. Pracownik otrzyjmujący skargę/wniosek obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.

   

 10. W przedszkolu prowadzi się Rejestr skarg i wniosków wg wzoru – zał.3. Rejestr skargi wniosków przechowuje się w gabinecie dyrektora przedszkola.Rejestr skarg i wniosków posiada następujące rubryki:

   

 11. liczba porządkowa;

 12. data wpływu;

 13. osoba lub instytucja wnosząca skargę/wniosek, adres;

 14. skarga/wniosek dotyczy;

 15. termin załatwienia sprawy;

 16. osoba prowadząca sprawę;

 17. nr notatki służbowej.

   

 18. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy.

   

 19. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości przedszkola.

   

 20. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargii wnioski osób fizycznych i prawnych.

   

  Rozdział II

  Kwalifikowanie skarg i wniosków

   

  § 2.

  1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor.

   

 21. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.

   

 22. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, pracownik rozpatrujący skargę lub wniosek wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

   

 23. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola, należy zwrócić wnoszącemu sprawę, wskazując właściwy organ.

   

 24. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, w tym przedszkole, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopię zostawić w dokumentacji przedszkola.

   

 25. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

   

 26. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

   

   

   

  Rozdział III

  Rozpatrywanie skarg i wniosków

   

  § 3.

  1. Dyrektor każdorazowo wyznacza pracownika do rozpatrzenia skargi/wniosku w zależności od tego, czego sprawa dotyczy.

  2. Pracownik upoważniony do rozpatrywania skarg/wniosków jest zobowiązany przestrzegać następującej kolejności działań:

 27. przyjęcie skargi/wniosku;

 28. analiza treści skargi/wniosku;

 29. określenie i wyszczególnienie zarzutów;

 30. w przypadku, gdy z treści skargi/wniosku nie można ustalić jej przedmiotu – wezwać skarażącego do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania z jednoczesnym pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania;

 31. przeanalizowanie zarzutów w aspekcie prawnym;

 32. zaplanowanie trybu działań/czynności postępowania wyjaśniającego,w tym:

   

 33. ustalenie źródeł informacji, trybu i form ich zbierania,

 34. ustalenie wykazu dokumentów przewidzianych do kontroli, badania,

 35. przygotowanie narzędzi wspomagających wyjaśnienie sprawy, np. ankiet, listy pytań, kwestionariusza wywiadu, arkusza diagnostycznego, itp.;

   

 36. w przypadku braku możliwości załatwienia skargi/wniosku w określonym terminie przygotować zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozpatrywania skargi/wniosku wraz z podaniem przyczyny i planowanego terminu zakończenia;

   

 37. analiza zebranych materiałów w postepowaniu wyjaśniającym, ustalenie stanu faktycznego, odniesienie się do stanu prawnego i zasadności zarzutów;

   

 38. opracowanie odpowiedzi na skargę/wniosek;

   

 39. sformułowanie wniosków do dlaszej pracy celem poprawy wskazanego obszaru pracy przedszkola, w przypadku, gdy skarga/wniosek były zasadne.

   

   

 40. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

   

  1. oryginał skargi/wniosku, w tym protokół przyjęcia skargi ustnej;

  2. notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego – zał. 4;

  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku;

  4. odpowiedź do skarżącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem;

  5. inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

    

 41. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

   

  1. oznaczenie organu, od którego pochodzi oraz nr sprawy z rejestru,

  2. wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

  3. imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

    

 42. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w gabinecie dyrektoraprzedszkola.

   

   

  Rozdział IV

  Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

   

  § 4.

  1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

   

 43. Skargę/wniosek rozpatruje się:

   

  1. do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny;

  2. do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;

  3. do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

    

 44. Do siedmiu dni należy:

   

  1. zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu sprawę ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu;

  2. przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwym jest organ wymiaru sprawiedliwości;

  3. przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów, w tym przedszkola;

  4. przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia;

  5. zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku;

  6. udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

    

    

    

   Załączniki:

 45. protokół przyjęcia skargi ustnej,

 46. potwierdzenie przyjęcia skargi ustnej,

 47. wzór rejestru skarg i wniosków,

 48. notatka służbowa,

 49. imienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków.

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                      

                                                                                                                              załącznik 1

   

   

  PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI USTNEJ

   

  w dniu  …………………  , godzina ..............................

   

  ……………………………………………………………………………………………….......................................................

  (Nazwisko i imię oraz stanowisko pracownika przyjmującego skargę)

   

  …………………………………………………………………………………………………....................................................

  (Nazwisko i imię oraz adres osoby wnoszącej skargę)

   

   

  Wyszczególnienie zarzutów, podanie argumentów, przytoczenie faktów, wskazanie źródeł mających potwierdzić zarzuty:

   

   

   

        Zarzut

Argumenty, fakty, data

Źródła informacji (świadek, dokument)

 

………………………….......

.........................................

……………………………...

………………………….......

.........................................

……………………………...

………………………….......

.........................................

……………………………...

……………………………...

 

 

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

 

 

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

……………………………...

 

 

 

 

Wykaz dokumentów (kopii) załączonych do skargi

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................…

 

Bogatynia, dnia …………………………….

 

 

     ……………………………………………                                            ........................................................................

      (podpis osoby wnoszącej skargę)                                                     (podpis pracownika przyjmującego skargę)

                                                                                                                                                                            załącznik 2

 

 

 

POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA  SKARGI  USTNEJ

 

 

 

W dniu…………………….Pan/Pani……………………………………………………………………………………………...

zam.   ……………………………………………………………………………......…………………………………………………

tel.    ………………………………………………………………………….......………………..

 

 

złożył(a) skargę dotyczącą …………………………………………………………………................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Do skargi załączono następujące dokumenty:

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 Bogatynia, dnia …………………………….

 

 

 

 

     ……………………………………………                                            ........................................................................

      (podpis osoby wnoszącej skargę)                                                     (podpis pracownika przyjmującego skargę)

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        załącznik 3

 

Rejestr skarg i wniosków

lp.

data wpływu

osoba

lub instytucja wnosząca skargę, adres

skarga/ wniosek dotyczy:

 

termin załatwienia

sprawy

osoba prowadząca sprawę

nr notatki służbowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              załącznik 4

 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA NR          /20…..  /20……

 

Z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego

 

przez……………………………………………………………………………………………………………………………..

                        (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

 

w sprawie skargi nr……………………………………………………………………………

złożonej przez………………………………………………………………………………………………………………..                                

                                        (imię i nazwisko osoby wnoszącej skargę)

 

a dotyczącej: (wskazać zarzuty)

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

W trakcie postępowania wyjaśniającego podjęto następujące czynności:

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono:

(podać stan faktyczny i odniesienia do stanu prawnego z podstawą prawną)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

W czasie badania sprawy poczyniono następujące spostrzeżenia:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wobec powyższego należy:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

………………………………………………………………………………………...........................................................……

 

                                                                                                                                                                

 

Bogatynia, dnia …………………………….

....................…………………………………

                                                                                                                                       (podpis, stanowisko służbowe)

 

                                                                                                                                                                        załącznik 5

 

 

 

Imienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków

 

Lp.

 

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe

 

Zakres upoważnienia

 

1.

Marzanna Samelska – dyrektor  przedszkola

w całym zakresie

2.

 

Jolanta Jurewicz -  referent przedszkola

 

zakres odpowiedzialności za powierzone zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 5748
Nazwa dokumentu: Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Jurewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Jurewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Jurewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-05-10 08:26:05
Data udostępnienia informacji: 2016-05-10 08:26:05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-20 13:19:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner