logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
         minus Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
         minus Ogłoszenia
            minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędowe
         minus Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt
         minus Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
         minus Zarządzenie wprowadzające i pismo zatwierdzające instrukcję kancelaryjną i składnicy akt
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Majątek
         minus Zarządzenia
         minus Sprawozdawczość
         minus Zamówienia Publiczne
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Spis dokumentów:
1. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędowe
Wyniki

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- SPECJALISTA

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 7

59- 916 Bogatynia, ul. Cicha 6

Tel. 75 77 84 262, e- mail: przedszkole7@interia.pl

 

Nazwa stanowiska- specjalista

Wymiar czasu pracy- cały etat

Rodzaj umowy- umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub unii europejskiej,
 • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz posiadanie co najmniej 4- letniego doświadczenia lub wykształcenie średnie i posiadanie co najmniej 5- letniego doświadczenia w pracy administracyjno- biurowej,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość komputera ze szczególnym uwzględnieniem programu płacowego Vulcan- Płace, Płatnik oraz Microsoft Office (Word, Excel),
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i zamówień publicznych,
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość zagadnień z zakresu Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, Ustawy Prawo Oświatowe,
 • Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalista:

 1. Naliczanie i sporządzanie dokumentacji płacowej.
 2. Kontrola prawidłowości formalnej sporządzanych list płac, dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników.
 3. Obliczanie zasiłków chorobowych.
 4. Kontrolowanie zadłużenia pracowników z tytułu udzielonych pożyczek ZFŚS oraz naliczanie i potrącanie kwot pracownikom z tytułu pożyczek.
 5. Sporządzanie i rozliczanie dokumentacji z tytułu podatków.
 6. Dokonywanie poleceń przelewów potrąceń z wynagrodzeń.
 7. Dokonywanie poleceń przelewów naliczonych składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.
 8. Sporządzanie dokumentacji ZUS.
 9. Pobieranie wyciągów bankowych.
 10. Zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, środki czystości oraz materiały zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
 11. Sprawdzanie rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowy.
 12. Pobieranie zaliczek z kasy oraz ich terminowe rozliczanie za zakup art. papierniczych, pomocy dydaktycznych, środków czystości i wyposażenia.
 13. Przydzielanie środków czystości i dezynfekcji pracownikom.
 14. Prowadzenie ewidencji i rejestrów środków BHP i odzieży.
 15. Prowadzenie i sporządzanie wykazów dotyczących usług pralniczych.
 16. Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola.
 17. Dokonywanie poleceń przelewów za zobowiązania z tytułu zakupów lub wykonywanych usług na podstawie faktur VAT.
 18. Przyjmowanie, podział korespondencji i przesyłek, prowadzenie dziennika korespondencyjnego.
 19. Prowadzenie rejestru i wydawanie delegacji służbowych.
 20. Powielanie pism i przesyłek.
 21. Wysyłanie korespondencji i przesyłek (pocztowa książka nadawcza).
 22. Prowadzenie ewidencji zapisów dzieci do przedszkola.
 23. Prowadzenie archiwum zakładowego i rejestr teczek (rejestr klas końcowych).
 24. Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, ewidencja udostępniania dokumentacji, sporządzanie spisów.
 25. Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej.
 26. Obsługa i prowadzenie SIO.
 27. Obsługa i prowadzenie danych zawartych w programie Arkusz.

Warunki pracy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • Zatrudnienie: możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • Wynagrodzenie: Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Bogatyni.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 •  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokument CV powinien być opatrzony klauzurą:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)  

„Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w BIP moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260)”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w kancelarii Publicznego Przedszkola Nr 7 w Bogatyni lub przesłać na adres: Publiczne Przedszkole Nr 7, ul. Cicha 6, 59- 916 Bogatynia z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- specjalista w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni”. (liczy się data dostarczenia przesyłki do Publicznego Przedszkola Nr 7 w Bogatyni)

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2019 r. do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni.                                                                                                        Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 77 84 262

Data ogłoszenia: 20.12.2018 r.

 

Załączniki do pobrania: 2018-12-20 12:59:19 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (18.98 kB)

Ilość odwiedzin: 5132
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia
Skrócony opis: Nabór na stanowisko urzędnicze
Podmiot udostępniający: Publiczne Przedszkole Nr 7
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Jurewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Marzanna Samelska
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Jurewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-20 12:29:04
Data udostępnienia informacji: 2018-12-20 12:29:04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-20 13:17:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner