logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
         minus Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
         plus Ogłoszenia
         minus Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt
         minus Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
         minus Zarządzenie wprowadzające i pismo zatwierdzające instrukcję kancelaryjną i składnicy akt
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Majątek
         minus Zarządzenia
         minus Sprawozdawczość
         minus Zamówienia Publiczne
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Przedszkole jest 3 - oddziałowe.
3. dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10,5 godzin dziennie: od 5:30 do 16:00
4. podstawa programowa jest realizowana w godzinach 9:00 - 14:00
5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
6. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16:00
8. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
- 3 sale do zajęć dla poszczególnych grup,
- salę do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,
- salę telewizyjną,
- kuchnię,
- stołówkę,
- szatnię dla dzieci,
- pomieszczenia sanitarne,
- pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
- plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.
9.Praca wychowawczo, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego i programy wychowania przedszkolnego, dopuszczone do użytku w przedszkolu przez dyrektora.
10. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
11. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, nauka języka angielskiego, rytmika, zabawy ruchowe z elementem muzykoterapii, warsztaty muzyczne i teatralne.
12. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
- z dziećmi w wieku 3- 4 lat - około 15 minut;
- z dziećmi w wieku 5- 6 lat - około 30 minut.
13.Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno- wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
a) grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 5:30- 9:00 i 14:00-  16:00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 5:30 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 14:00 do momentu zamknięcia przedszkola.
b) ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 20.
c) wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.
14. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziałyopiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizacji zadań.
15.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekują  się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
16.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
17. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:
a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czsie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci- jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);
c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
18.Przedszkole jest jednostką budżetowa, której działalność finansowana jest przez Radę Gminy Bogatynia oraz rodziców (prawnych opiekunów)- w formie comiesięcznej odpłatności za sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej (5 godzin).
19. Opłata za jedną godzinę świadczenia o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,00zł.
20. Opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 9,00 zł. tj. śniadanie I- 2,00 , śniadanie II- 2,00 , obiad- 5,00
 
 
 

 

 

Ilość odwiedzin: 20057
Nazwa dokumentu: Organizacja
Osoba, która wytworzyła informację: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która odpowiada za treść: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Jurewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-12-27 09:39:00
Data udostępnienia informacji: 2005-03-16 09:39:55
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-16 12:40:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner