logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady GiM > 2005

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXIV/196/05
Uchwała Nr XXIV/196/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dzia
2. Uchwała Nr XXIV/197/05
Uchwała Nr XXIV/197/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i G
3. Uchwała Nr XXIV/198/05
Uchwała Nr XXIV/198/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sporto
4. Uchwała nr XXIV/199/05
Uchwała nr XXIV/199/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
5. Uchwała Nr XXIV/200/05
Uchwała Nr XXIV/200/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z zasobu mienia komunalnego
6. Uchwała Nr XXIV/201/05
Uchwała Nr XXIV/201/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
7. Uchwała Nr XXIV/202/05
Uchwała Nr XXIV/202/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
8. Uchwała Nr XXIV/203/05
Uchwała Nr XXIV/203/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłków okresowych, celowych i pomocy w formie p
9. Uchwała Nr XXIV/204/05
Uchwała Nr XXIV/204/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
10. Uchwała Nr XXIV/205/05
Uchwała Nr XXIV/205/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy
11. Uchwała Nr XXIV/207/05
Uchwała Nr XXIV/207/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, przyjętego uchwałą Nr XVII
12. Uchwała nr XXIV/208/05
Uchwała nr XXIV/208/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, w 2005 roku, do
13. Uchwała Nr XXIV/209/05
Uchwała Nr XXIV/209/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy organów Gminy na 2005 rok.
14. Uchwała Nr XXV/211/05
Uchwała Nr XXV/211/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia
15. Uchwała Nr XXV/212/05
Uchwała Nr XXV/212/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
16. Uchwała Nr XXV/213/05
Uchwała Nr XXV/213/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 24 marca 2005r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
17. Uchwała Nr XXV/214/05
Uchwała Nr XXV/214/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 24 marca 2005r. w sprawie załatwienia skargi Pana Piotra Wielkopolana zam. w Bogatyni
18. Uchwała Nr XXVI/215/05
Uchwała Nr XXVI/215/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania parkowi miejskiemu imienia Jana Pawła II
19. Uchwała Nr XXVI/216/05
Uchwała Nr XXVI/216/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni
20. Uchwała Nr XXVI/217/05
Uchwała Nr XXVI/217/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na tere
21. Uchwała Nr XXVI/218/05
Uchwała Nr XXVI/218/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice
22. Uchwała Nr XXVI/219/05
Uchwała Nr XXVI/219/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogat
23. Uchwała Nr XXVI/220/05
Uchwała Nr XXVI/220/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
24. Uchwała Nr XXVI/221/05
Uchwała Nr XXVI/221/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie załatwienia skargi Pana Piotra Tyszkiewicza zam. w Bogatyni
25. Uchwała Nr XXVII/222/05
Uchwała Nr XXVII/222/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie projektu programu restrukturyzacji SP ZOZ w Bogatyni
26. Uchwała Nr XXVII/223/05
Uchwała Nr XXVII/223/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie obciążenia nieruchomości gminnych hipoteką
27. Uchwała Nr XXVII/224/05
Uchwała Nr XXVII/224/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok
28. Uchwała Nr XXVII/225/05
Uchwała Nr XXVII/225/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
29. Uchwała Nr XXVII/226/05
Uchwała Nr XXVII/226/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań
30. Uchwała Nr XXVII/227/05
Uchwała Nr XXVII/227/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
31. Uchwała Nr XXVII/228/05
Uchwała Nr XXVII/228/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
32. Uchwała Nr XXVII/229/05
Uchwała Nr XXVII/229/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
33. Uchwała Nr XXVII/230/05
Uchwała Nr XXVII/230/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia szkoły policealnej na podbudowie szkoły średniej ponadpodstawowej
34. Uchwała Nr XXVII/231/05
Uchwała Nr XXVII/231/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie załatwienia skargi Pani Wiolety Rajch zam. w Bogatyni
35. Uchwała Nr XXVII/232/05
Uchwała Nr XXVII/232/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie załatwienia skargi Państwa Barbary i Zbigniewa Beck zam. w Bogatyni
36. Uchwała Nr XXVII/233/05
Uchwała Nr XXVII/233/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie załatwienia skargi Pana Kazimierza Winowlaskiego
37. Uchwała Nr XXVII/234/05
Uchwała Nr XXVII/234/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie załatwienia skargi Pana Kazimierza Winowlaskiego
38. Uchwała Nr XXVII/235/05
Uchwała Nr XXVII/235/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wojewódzkim Szpitalu
39. Uchwała Nr XXVII/236/05
Uchwała Nr XXVII/236/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wojewódzkim Szpitalu
40. Uchwała Nr XXVIII/237/05
Uchwała Nr XXVIII/237/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego
41. Uchwała Nr XXVIII/238/05
Uchwała Nr XXVIII/238/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/331/2002 Rady Gminy i Miasta
42. Uchwała Nr XXVIII/239/05
Uchwała Nr XXVIII/239/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie akceptacji Planu Odnowy Wsi (małej strategii) dla sołectwa Działoszyn
43. Uchwała Nr XXVIII/240/05
Uchwała Nr XXVIII/240/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie akceptacji Planu Odnowy Wsi (małej strategii) dla sołectwa Opolno Zdrój
44. Uchwała Nr XXVIII/241/05
Uchwała Nr XXVIII/241/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVII/134/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
45. Uchwała Nr XXVIII/242/05
Uchwała Nr XXVIII/242/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005
46. Uchwała Nr XXVIII/243/05
Uchwała Nr XXVIII/243/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy organów Gminy na II. półrocze 2005 rok
47. Uchwała Nr XXIX/244/05
48. Uchwała Nr XXIX/245/05
49. Uchwała Nr XXIX/246/05
50. Uchwała Nr XXIX/247/05
51. Uchwała Nr XXIX/248/05
52. Uchwała Nr XXIX/249/05
53. Uchwała Nr XXIX/250/05
54. Uchwała Nr XXIX/251/05
55. Uchwała Nr XXIX/257/05
56. Uchwała Nr XXIX/252/05
57. Uchwała Nr XXIX/253/05
58. Uchwała Nr XXIX/254/05
59. Uchwała Nr XXIX/255/05
60. Uchwała Nr XXIX/256/05
61. Uchwała Nr XXIX/258/05
62. Uchwała Nr XXX/259/05
63. Uchwała Nr XXX/260/05
64. Uchwała Nr XXX/261/05
65. Uchwała Nr XXX/262/05
66. Uchwała Nr XXXI/263/05
67. Uchwała Nr XXXI/264/05
68. Uchwała Nr XXXI/265/05
69. Uchwała Nr XXXI/266/05
70. Uchwała Nr XXXI/267/05
71. Uchwała Nr XXXI/268/05
72. Uchwała Nr XXXI/269/05
73. Uchwała Nr XXXI/270/05
74. Uchwała Nr XXXI/271/05
75. Uchwała Nr XXXI/272/05
76. Uchwała Nr XXXI/273/05
77. Uchwała Nr XXXII/274/05
78. Uchwała Nr XXXII/275/05
79. Uchwała Nr XXXII/276/05
80. Uchwała Nr XXXII/278/05
81. Uchwała Nr XXXII/279/05
82. Uchwała Nr XXXII/280/05
83. Uchwała Nr XXXII/281/05
84. Uchwała Nr XXXII/282/05
85. Uchwała Nr XXXII/283/05

Ilość odwiedzin: 4027
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia - rok 2005
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Kuczaj
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Kuczaj
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2005-05-05 09:31:36
Data udostępnienia informacji: 2005-05-05 09:31:36
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-05 09:32:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner