logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 – 27/09                      Bogatynia, dnia 4.02.2010 r.

 
OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym
z udziałem społeczeństwa
 
      Na podstawie art.30,33oraz art.79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
 
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
zawiadamia
 
      o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa pawilonów handlowo-usługowych oraz lokalu gastronomicznego wraz z rozdzielczą siecią kanalizacji sanitarnej, realizacją wewnętrznych dróg dojazdowych parkingu dla samochodów osobowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej przy ulicy Daszyńskiego w Bogatyni.” Niniejsze postępowanie zostało wszczęte dnia 15 września 2009 r. na wniosek firmy GANT 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w imieniu której działa Pan Jarosław Kadecki prowadzący Pracownię Projektowania i Usług Inwestycyjnych „ALFA” z siedzibą w Legnicy
      Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. 
      Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
      Informuję osoby, zainteresowane o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  tj.…   19.02.2010…… do  …15.03.2010… .
      Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29. 
Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1500.
 
      Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyniaprzed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.   
      Uwagi i wnioski złożone po, upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
       Andrzej Grzmielewicz
 
     
 
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa -budowa pawilonów handlowych ulica Daszyńskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-02-04 09:33:55
Data udostępnienia informacji: 2010-02-19 10:33:55
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-19 10:43:50

Wersja do wydruku...

corner   corner