logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 – 9/2010                                     Bogatynia, dnia 8.09.2010r.

 
 OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
      Na podstawie art.10 § 1, art. 81 oraz 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
informuję
 
      o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyszków, budowa oczyszczalni ścieków.”
      Informuję, że w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu – postanowienie z dnia 4 sierpnia 2010 r., sygn. ZNS-61-611-5/MW/10;
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn.RDOŚ-02-WOOŚ-6613
   -2/157-1/10jnk.
 
      Stosowanie do przepisu art.10 § 1 oraz art.81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
      W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
      Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29, tel. (0 75) 77 32 196 w godzinach od 1000 do 1400.
 
      Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl w terminie 14 dni od daty podania niniejszego
 zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od 13.09.2010 do 27.09.2010.
 
Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji
        Dominik Matelski
 
     
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-zakończenie postępowania wyjaśniającego w sprawie wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-09-08 09:30:34
Data udostępnienia informacji: 2010-09-14 11:32:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-14 11:50:40

Wersja do wydruku...

corner   corner